Vilken roll skall EU ha i arbetet för att förbättra livsvillkoren för homo-bisexuella, transpersoner respektive intersexuella i unionen?
– EU har en viktig roll i arbetet med att förbättra livsvillkoren för hbtqi+ personer. Under mandatperioden har EU visat att man kan agera beslutsamt. Genom hot om indragna pengar fick man polska städer att backa från att kalla sig ”HBTQ-fria zoner” och EU har tagit Ungern till domstol över lagstiftning som attackerar hbtqi+personers rättigheter. Att EU kunnat agera snabbt har varit ett styrkebesked för det europeiska samarbetet. Det är något vi Socialdemokrater vill bygga vidare på nästa mandatperiod.

Hur vill du se att arbetet för jämlikhet och grundläggande rättigheter för medborgare, speciellt då hbtqi+personer, stärks inom EU?
– Högerpopulister och auktoritära krafter mobiliserar nu för att splittra vår kontinent. Det handlar ytterst om vårt sätt att leva som just nu hotas. Kvinnors rättigheter, aborträtten och Hbtqi+personer och deras rättigheter är särskilt utsatta. I tider av kris och krig är vårt budskap som svenska socialdemokrater att Europas länder måste öka sammanhållningen. Vi socialdemokrater kommer vara motkraften mot de auktoritära och högerpopulistiska krafter som vill splittra Europa.

I Ungern har infört lagar som uttryckligen diskriminerar homo-bisexuella och transpersoner. EU-kommissionen har med en majoritet av medlemsländerna, bland annat Sverige, bakom sig stämt Ungern inför EU-domstolen för brott mot EU-stadgan och inlett ett artikel 7-förfarande. Ger du ditt stöd till EU:s agerande för att påverka Ungern? Hur långt menar du att EU kan gå för att förmå Ungern att avskaffa de diskriminerande lagarna.
– EU behöver göra det som krävs. Vi socialdemokrater tycker att det är bra att EU markerar hårt mot länder som inte lever upp till de värden som unionen bygger på. Det handlar om att stå upp för europeisk demokrati, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och rättsstatens principer. Det är oacceptabelt att länder väljer att strunta i dessa centrala värden och istället går i högerpopulistisk och auktoritär riktning. Vi socialdemokrater har varit drivande i frågan om att införa möjligheter att straffa länder som inte lever upp till gemensamma värden. Det kommer vi fortsätta vara.

ILGA Europa, som arbetar för hbtqi+rättigheter, vill se ett nytt Generaldirektorat och en ny kommissionär med ansvar för Jämlikhet och Grundläggande rättigheter. Är det ett initiativ du vill stödja?
– Kommissionen har redan idag ett tydligt ansvar för för hbtqi+rättigheter. Det handlar både om att lägga fram nya EU-lagar och kontrollera att medlemsländerna följer lagarna. För oss är det viktigt vilket arbete som verkligen sker för att skydda och stärka hbtqi+ personers rättigheter i unionen. Takten i det arbetet behöver öka.

Kommissionen har presenterat två förslag för att stärka likabehandlingsorganen och ta fram minimikrav för likabehandlingsorgan i medlemsländerna. Dels krav på likabehandling av och lika möjligheter för kvinnor och män i fråga om anställning och yrke. Dels om likabehandling när det gäller anställning och yrke liksom vid tillhandahållande av varor och tjänster bland annat baserat på sexuella läggning. Hur ser du på gemensamma minimikrav och att stärka likabehandlingsorganen i EU och dess medlemsstater?
– Direktivet om jämlikhetsorgan säkerställer likabehandling i anställnings- och yrkesfrågor mellan personer oavsett sexuell läggning. Att stärka likabehandlingsorganen innebär att stå bakom det viktiga arbete som myndigheter som arbetar mot diskriminering gör, i Sverige Diskrimineringsombudsmannen. Vi jobbade under nuvarande mandatperiod för att förbättra lagstiftningen ytterligare. En av mina svenska kollegor, Carina Ohlsson, var den som förhandlade lagstiftningen för vår socialdemokratiska grupp och tack vare det är jämställdhetsintegrering numera inbegripet i myndigheternas uppdrag.

I några av de länder som vill ansöka om medlemskap i EU liksom några som är godkända ansökarländer diskuteras olika former av begränsningar för hbtqi+personer och organisationer. Hur tycker du att EU skall reagera på initiativ som begränsar hbtqi+personers yttrande- och mötesfrihet?
– Det är viktigt för vår säkerhet att fler länder kan bli medlemmar i EU, men det får inte innebära sänkta krav på mänskliga rättigheter, hbtqi+rättigheter, demokrati, stabil ekonomi och låg korruption. EU måste ställa höga krav på mänskliga rättigheter för de länder som vill bli medlemmar i unionen.

Samkönade föräldrapar erkänns inte av alla EU-länder vilket innebär en begränsning i rörelsefrihet och skapar problem för föräldrar och barn. Nu diskuteras en föräldraskapsförordning inom EU. Hur vill du säkerställa att familjer med samkönade föräldrar och deras barn inte diskrimineras?
– Det blir allt vanligare att familjer flyttar mellan länder i Europa, och rätten till rörelsefrihet inom unionen är en grundläggande hörnsten i EU-samarbetet. Det är viktigt att EU upprätthåller de gemensamma värdena om rätten till familjeliv, att alltid beakta barnets bästa samt förbudet mot diskriminering på grund av sexuell läggning.
Vi jobbar för att EU ska få på plats en lagstiftning om erkännande av föräldraskap och europeiskt föräldraskapsintyg som omfattar familjer med samkönade föräldrar och deras barn.