Från och med den 1 juli 2005 får assisterad befruktning med donerade spermier utföras också för en kvinna som är registrerad partner eller sambo med en annan kvinna. Detta innebär att homo- och heterosexuella kvinnor numera likställts när det gäller tillgången till behandling. Assisterad befruktning kan ske dels genom insemination, dels genom befruktning utanför kroppen, IVF.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, visar (081016) i en kartläggning av hur landstingen erbjuder assisterad befruktning att det finns stora skillnader i vad som erbjuds heterosexuella respektive lesbiska par. I tre landsting betalar heterosexuella par enbart patientavgift för insemination medan lesbiska par först själva måste bekosta försök hos privat vårdgivare innan de erbjuds IVF. Därutöver finns det skillnader när det gäller lesbiskas möjligheter att dela på inseminationsförsöken – i 14 av landstingen kan ett lesbiskt par inte dela på de försök som erbjuds. Detta fälldes Landstinget i Uppsala för i en tingsrättsdom (okt 2008).

En av orsakerna till Landstingens olika behandling av lesbiska kvinnor är deras tolkning av
regeringens text i prop. 2004/05:137 om assisterad befruktning och föräldraskap. Där står att det är upp till varje landsting att bestämma om assisterad befruktning skall ske inom befintlig verksamhet eller om den skall avgiftsbeläggas för patienterna. Regeringens uttalande klargör att landstingen har möjlighet att avgiftsbelägga behandlingar, men åberopas till stöd för att göra åtskillnad mellan homo- och heterosexuella personer.

Eftersom regeringen inte var tillräkligt tydlig i propositionen behöver man göra ett förtydligande. Det är inte rimligt att man ute i verksamheterna saboterar intensionerna i den lagstiftning som har till syfte att hjälpa ofrivilligt barnlösa lesbiska par. Oavsett vad orsaken till barnlösheten är, eller om den alls är känd, ges heterosexuella par tillgång till assisterad befruktning. Lesbiska kvinnors upplevelse av försämrad livskvalitet på grund av barnlöshet och behov av livskvalitetsrelaterad behandling är inte mindre än heterosexuella kvinnors

I en del landsting är det ekonomin hos det enskilda lesbiska paret som avgör om man har råd till assisterad befruktning då behandlingen är dyrare för dem än ett heterosexuellt par. Ett landsting kan erbjuda det lesbiska paret två försök till en kostnad av 3 000 kr. Samtidigt har detta landsting inte fastställt någon övre gräns för antalet erbjudna inseminationer till heterosexuella par, som betalar 250 kr per besök. Andra landsting erbjuder inte lesbiska par landstingsfinansierad insemination. Paren får istället köpa sina behandlingar privat för 8 000 kr per försök. Dessa landsting erbjuder tre inseminationsförsök till heterosexuella par till en patientavgift på 300 kr per besök.

Det finns också skillnader när det gäller lesbiskas tillgång till IVF. I 14 av landstingen kan ett lesbiskt par inte dela på de IVF försök man erbjuds. Detta innebär att om en lesbisk kvinnas partner avbryter sin IVF behandling på grund av exempelvis sjukdom eller åldersregler så utestängs denna lesbiska kvinna från möjligheten att få hjälp med assisterad befruktning via sjukvården.


Socialdenokraterna på Qruisers Tema Regnbågspolitik