Det har hänt mycket när det gäller transpersoners rättigheter de senaste 10-15 åren. Lagen om könsfastställelse är moderniserad och flera saker som kravet på sterilisering är borta Vi i Öppna Moderater är stolta över att ha varit pådrivande för att Moderaterna drivit en framåtsyftande politik och var med och genomdrev de positiva förändringarna under regeringen Reinfeldt. 

Arbetet med transfrågor och transpersoners rättigheter upphör inte i och med att steriliseringsfrågan är löst och lagen om könsfastställelse moderniserats. Vi ser en rad andra områden där transpersoners ställning kan och bör förbättras.

Lagens krav om att sökanden ska ha fyllt 18 år för att få fastställelse om ändrad könstillhörighet godkänd anser vi bör ändras. Åldern kan inte vara avgörande utan snarare den utredande instansens omdöme och bedömning av den sökande. Det är den samlade bilden som ska ha störst betydelse. Åldersgränsen bör därför sänkas eller helst tas bort så att det är individen och vården styr.

Möjligheter för transpersoner att bli föräldrar behöver stärkas ännu mer. Det behövs därför en översyn av lagar på området med sikte att på allvar förbättra läget. Sverige behöver en könsneutral föräldraskapspresumtion.

Hbtq-personer och inte minst transpersoner löper risk att utsättas för diskriminering. Vi i Öppna Moderater menar att detta handlar om okunskap och dålig attityd. Vi vill att kunskapen om transpersoner och deras villkor ökar i samhället. Detta är inte minst viktigt i skolan och i vården. Unga transpersoner måste kunna vara sig själva i skolan. Transpersoners hälsa och de problem de kan möta i vården måste tas på allvar och vården ge ett bra och mänskligt bemötande. Äldre transpersoner måste känna att de kan få stöd och vid behov omsorg med ett bra bemötande och respekt för den egna friheten. Detta kan inte uppnås endast med lagstiftning utan även genom att ge vårdpersonal utbildning. Med kunskap kan attityder förbättras.

Öppna Moderater vill fortsätta att driva viktiga initiativ för transpersoner. Förutom ovanstående områden fortsätter vi arbetat för att fånga de områden där behov till förbättring finns. Ett sådant är frågor om trygghet. Sverige behöver ett bättre och mer samlat arbete mot hatbrott. Vi behöver ett skarpare antidiskrimineringsarbete. Vi kan inte stoppa innan alla kan vara sig själva och känna sig trygga i samhället.