I sin debattartikel argumenterade HBT-liberaler, Öppna moderater och Centerpartiets HBT-nätverk för surrogatmödraskap.

Vi HBT-Socialdemokrater förstår att frågan om surrogatmödraskap väcker många känslor, att det finns personer som ser det som en av sina få möjligheter att få barn. Men vi menar också att argumenten mot surrogatmödraskap är tunga och behöver kunna lyftas på saklig grund. Vi ser också att surrogatmödraskap bygger i grunden på en tusenårig patriarkal tanke om livmodern som en behållare och vissa personers rätt till någon annans kropp.

I regeringens utredning från 2016 om olika vägar till föräldraskap var en av slutsatserna att kommersiellt surrogatmoderskap bör motverkas. Riksdagen har redan markerat nej till surrogatmödraskap, både kommersiellt och altruistiskt. Detta innebär att man inte kan genomgå en process för surrogatmödraskap i Sverige.

Kommersiellt surrogatmödraskap innebär att en person med livmoder bär barn åt någon annan i utbyte mot ekonomisk ersättning. Ibland är det som skribenterna säger, att surrogatmamman inte har någon genetisk koppling till barnet, men i flera länder sker processen fortfarande med surrogatmammans egna ägg. Nordiska surrogatföretag förmedlar kontakter i bland annat Ukraina, Georgien, Mexiko, Kenya, Albanien, USA och Ryssland. På surrogatföretagens hemsidor kan man hitta prislistor över kostnader för surrogatprogram i olika länder. I Iran översätts avtal till “Hyra av livmoder”. Det är en marknad av människor vi inte är vill öppna upp för.

Europaparlamentets resolution från 2011 markerade att surrogatmödrarskapet exploaterar kvinnors kroppar. I surrogatprocessen skriver parterna på avtal som i många fall reglerar surrogatmoderns levnadssätt och begränsar rätt till abort. Om den gravida då skulle genomföra en abort skulle det ses som ett kontraktsbrott och leda till böter. Kampen för rätt till abort är pågående, både internationellt och även bevarandet av rätten i Sverige. Att tillåta kommersiella avtal där rätten till den egna kroppen begränsas är inte humant.

Kommersiellt surrogatmödraskap drabbar ekonomiskt utsatta personer. Surrogatagenturer har varit öppna med att i vissa länder är 98-99 % av surrogatmödrarna arbetslösa och kvinnor vittnar om att de ställt upp som surrogatmödrar för att de levt i krigszoner som de behövt ta sig ifrån. I länder där hbtqi-personer förföljs och förtrycks blir hbtqi-personer med livmödrar utsatta för surrogatindustrin.

Det går inte att på ett enkelt sätt skilja på och sätta upp vattentäta skott mellan kommersiellt och altruistiskt surrogatmödraskap. Även i de länder där altruistiskt surrogatmödraskap är lagligt finns risker. Det finns risk för påtryckningar och det är svårt att garantera ett samtycke. Det finns även risk för att en kommersialisering sker genom underhandsöverenskommelser. Vi vet också att i de länder som tillåter altruistiskt surrogatmödraskap, där har också det kommersiella surrogatmoderskapet ökat och blivit allt mera accepterat.

Utöver livmoderbärarens rättigheter finns många orosmoment för barnets rättigheter. Enligt barnkonventionen ska varje stat arbeta för att förhindra försäljning av, eller handel med barn. Barn har rätt att vara sin egen individ med sina egna rättigheter och inte ett objekt som vuxna har ägande över. Barnrättskommittén har också uttryckt sin oro för att kommersiellt surrogatmödraskap, då det kan vara ett hinder i arbetet för att stoppa försäljning av barn vid adoption.

Det finns idag även många osäkerheter kring regler för hur avbrott av dessa kontrakt ska gå till väga. Det gäller både för den surrogatmamma som ångrar sitt beslut och vill behålla sitt biologiska barn och om de tilltänkta föräldrarna väljer att inte ta emot barnet. I slutändan är det barnet som hamnar i kläm och riskerar att fara illa. Och med det sagt ska barnet aldrig få lida för de val dennes föräldrar gjort. Alla barn i Sverige ska ha samma rättigheter och möjligheter, oavsett hur de kom till. Det är värderingar som vi aldrig få rucka på!

Barnlöshet är otroligt jobbigt och en stor sorg för många. Men den enes möjlighet till barn kan inte inskränka den andres rätt till sin egen kropp. Personer med livmoder ska inte få sina kroppar kommersialiserade och barn ska aldrig bli en handelsvara. Vi HBT-Socialdemokrater vill fortsätta arbeta för att öka chanserna för hbtqi-personer att kunna skaffa barn på sätt som sätter barnperspektivet i huvudfokus, som inte riskerar att drabba den födande och för en modern familjerättslagstiftning som garanterar alla barns rättighet och trygghet.