På det lokala och regionala planet finns det mycket mer att göra. Som ansvariga politiker i Region Skåne måste vi ta ansvar för att vården klarar av att bemöta alla skåningar på ett korrekt och värdigt sätt. Självklart ser vi att alla människor i Skåne, oavsett sexuell läggning och könstillhörighet ska ha rätt till en icke-diskriminerande vård.

Alla som söker vård har rätt att bli bemötta på lika villkor. Sjukvårdspersonal ska behandla sjukdomar och ställa frågor utifrån symtom och diagnos, inte utifrån könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning. Det handlar med andra ord inte om att lära sig hur man specifikt ska bemöta en bisexuell person med ryggskott, en transvestit med magont, en transsexuell med urinvägsinfektion eller en homosexuell person med bruten fot, utan om att kunna möta en patient helt utan förutfattade meningar eller fördomar.

För att den skånska vården ska kunna fånga upp alla människors vårdbehov bättre föreslår vi all patientnära verksamhet hbt-diplomeras. Fem av Region Skånes vårdcentraler har hittills genomgått en certifieringsprocess för att bli bättre på att kunna möta hbt-patienter. Hittills har detta varit frivilligt, men vi föreslår nu att hbt-diplomering ska genomföras i all patientnära verksamhet inom Region Skåne. Detta ska gälla inte bara de av Region Skåne drivna enheterna, utan även de fristående. Hbt-diplomeringen fungerar strategiskt i syfte att erbjuda en god arbetsmiljö för anställda och ett respektfullt bemötande av patienter. För att förtroende ska skapas behövs inte bara kompetens. Det måste också synliggöras att kompetensen finns. Genom en hbt-diplomering får vårdcentralerna ett kvitto på att systematiskt arbete genomförts.

Dessutom vill vi att all Region Skånes personal får utbildning om hur de bättre kan bemöta hbt-personer. Detta ska även gälla den personal som är anställd av externa entreprenörer. En sådan utbildning skulle bidra till en ökad medvetenhet om hbt-frågor hos de anställda som jobbar direkt gentemot patienterna. Dessutom skulle utbildningen bidra till att Region Skåne som arbetsplats blir mer tolerant och öppen.

Med dessa två åtgärder är vi övertygade om att vi kan göra vården i Region Skåne mer inkluderande för alla människor som lever och verkar här. Till syvende och sist är det en demokratisk rättighet.