Den 14 september är vi väljare med att besluta om hur den ekonomiska och sociala inriktningen skall se ut fyra år framöver. HBTQ-frågorna är fortsatt många trots att stora reformer genomförts under senaste årtiondena.
QX har ställt frågor till alla åtta riksdagspartierna liksom Piratpartiet och Feministiskt Initiativ. Vi publicerar svaren i omgångar och inleder med Familjepolitiken.
Frågorna kring hbt-personers familjebildningar har handlat dels om hur samhället skall se på möjligheterna att hjälpa regnbågsfamiljer vid insemination/articifiell befruktning, surrogat/värdmödraskap och adoption. Det har även handlat om stöd till och synliggörande av regnbågsfamiljer och självklart grundfrågan om hur man ser på dessa familjer i förhållande till heterosexuella familjebildningar.
Hittills har Sverigedemokraterna inte lämnat in svar på QX frågor, om de kommer in publiceras de i efterhand här.
QX kommer fram till valet även publicera partiernas ställningstaganden i hälsofrågor, frågor som rör transpersoners situation, frågor kring arbete, skola och fritid liksom internationella frågor inkluderat EU.

Anser ert parti att likakönade familjebildningar fullt ut skall vara juridiskt och socialt likställda olikakönade familjebildningar?


Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Miljöpartiet: Ja.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Vänsterpartiet: Ja. Familjepolitiken ska inte styras av konservativa normer. Vi är ett land av stjärnfamiljer som ser olika ut och lagstiftningen måste anpassas efter det. Vi vill därför att familjelagstiftningen ska bli könsneutral.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Socialdemokraterna: Ja, det är en självklarhet för oss att likakönade familjebildningar skall vara fullt ut likställda ur juridisk och social mening.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Centerpartiet: Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik. Familjer idag ser olika ut och för Centerpartiet är det viktigt att verka för en modernare familjelagstiftning som tar hänsyn till alla typer av olika familjebildningar och att samkönade familjebildningar skall vara likställda andra typer av familjer.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Folkpartiet: Ja, den liberala familjepolitiken bygger på att familjer kan se olika ut. Inga lagar får missgynna personer med avseende på sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Därför ska familjelagstiftningen vara könsneutral. Även då det under de senaste två mandatperioderna har skett förändringar till en könsneutral lagstiftning återstår en del att göra inom just familjelagstiftningen.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Kristdemokraterna: Familjer ser olika ut, alla har de – oavsett form – samma betydelsefulla roll. Men när det gäller lagar och regelverk på familjepolitikens område anser Kristdemokraterna att det är barnens behov och rätt till sina föräldrar och sitt ursprung som ska vara utgångspunkten. Med den utgångspunkten blir det lite olika juridiska villkor beroende på om barnets båda biologiska föräldrar lever i samma familj jämfört med om de inte gör det.

I övrigt ska den generella familjepolitiken omfatta alla barnfamiljer. Utgångspunkten ska dock alltid vara barnets bästa och barnets rätt till sina föräldrar.


Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Moderaterna: Ja det anser vi. I ett fritt och öppet samhälle ska man kunna leva med och älska vem man vill. Moderaterna värnar varje människas rätt att välja sina egna uttryck och respekteras för det. Det handlar om lika rättigheter och samma möjligheter, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsroll. Moderaterna och Alliansen har förra året lagt fram den första samlade nationella hbt-strategin för Sverige och syftet med den är att identifiera områden där det kvarstår skillnader och hitta vägar att ta bort dessa.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Feministiskt Initiativ: Ja

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Piratpartiet: Ja, självklart. Alla familjer ska ha samma rättigheter och möjligheter.


Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Sverigedemokraterna:

Anser ert parti att föräldraskapspresumtionen skall göras könsneutral. Om inte, varför?

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Miljöpartiet: Ja.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Vänsterpartiet: Ja. Vi ser inget skäl till att göra skillnad mellan olika familjer.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Socialdemokraterna: Ja, vi vill att det införs en könsneutral föräldrapresumtion

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Centerpartiet: Vi tycker att det lesbiska paret som blir gravida genom insemination på svenskt sjukhus genom samma lagstiftning ska bli vårdnadshavare. Om graviditeten har tillkommit genom insemination på svenskt sjukhus finns nämligen lagrum som garanterar barnets rätt till sitt biologiska ursprung (en viktig punkt i FN:s barnkonvention). Dessutom har den biologiska fadern avsagt sig sitt föräldraskap.
Om graviditeten i det lesbiska förhållandet tillkommit på annat sätt finns en förhöjd risk för att en biologisk pappa förlorar möjligheten att vara förälder. Därför vill vi inte införa en generell könsneutral föräldraskapspresumtion.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Folkpartiet: Ja, Folkpartiet tycker och har drivit att föräldraskapspresumtionen ska göras könsneutral. Att reglerna skiljer sig mellan ett heterosexuellt par och ett samkönat par är oacceptabelt. Denna omotiverade särbehandling skapar inte bara merarbete för föräldrarna, utan också juridisk otrygghet för det nyfödda barnet som under processens gång bara har en rättslig förälder.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Kristdemokraterna: Nej. Frågan om föräldraskapsresumption bereds i regeringskansliet och Kristdemokraterna är tveksamma. Det är viktigt att säkerställa barnets intressen coh rättigheter. Grundläggande för oss är att barnet ska ha rätt till båda föräldrarna. Om det inte låter sig göras ska barnet ha rätt att veta vem som är biologisk far. Vi vill inte införa en lagstiftning där möjligheten att avskaffa faderns roll sker genom statens medverkan.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Moderaterna: Ja den ska vara könsneutral. Frågan finns med i en utredning som Moderaterna och Alliansen tillsatt.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Feministiskt Initiativ: Ja

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Piratpartiet: Ja, självklart. Alla barn har rätt till samma juridiska trygghet helt oavsett om föräldrarna lever i en samkönad eller en heterosexuell relation.


Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Sverigedemokraterna:

Anser ert parti att frågan om att legalisera surrogat/värdmödraskap skall utredas i Sverige?

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Miljöpartiet: Ja.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Vänsterpartiet: Nej. Vänsterpartist röstade nej till en utredning efter lång diskussion. Surrogatmödraskap är en komplex fråga, men vi ser betydande risker med att öppna för det i Sverige. Vi vill inte se en handel med kvinnors kroppar.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Socialdemokraterna: Ja, vi vill att frågan om altruistiskt surrogatmödraskap utreds.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Centerpartiet: Centerpartiet har tagit ställning för altruistiskt surrogatmödraskap, där surrogatmodern inte erhåller någon ekonomisk ersättning samt där det finns en nära relation mellan surrogatmodern och de potentiella föräldrarna. Det finns många juridiska aspekter att beakta vid en lagändring. Detta bör utredas noga inom ramen för den statliga utredning som regeringen tillsatt på området.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Folkpartiet: Ja, det är tack vare Folkpartiet i Alliansen som riksdagen tillsatte en utredning som nu tittar på frågan om surrogat/värdmödraskap. Och vår inställning är positiv till att tillåta så kallad altruistiskt värdmödraskap. Denna fråga är dock inte helt okomplicerad men som ett liberalt parti är vår grundinställning positiv till att fler familjer ska ges möjlighet att skaffa barn.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Kristdemokraterna: Nej. Det finns tydlig risk att surrogatmodern – ofta ekonomiskt eller socialt utsatta kvinnor – görs till medel för andra människors behov på ett exploaterande sätt. Dessutom riskerar barnet att dras in i svåra konflikter mellan de tänkta föräldrarna och surrogatmodern.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Moderaterna: Moderaterna och Alliansen har tillsatt en sådan utredning och vi står bakom den utredningen. Vid Moderaternas stämma 2011 ställde vi oss bakom att frågan skulle utredas.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Feministiskt Initiativ: Vi anser att surrogat/värdmödraskap inte ska vara tillåtet och driver inte frågan om utredning. Det finns säkert fall där surrogatmödraskap har fungerat på ett bra sätt där alla inblandade parter har varit överens och jämlika, men Feministiskt initiativ bedömer att risken för att kvinnor exploateras är större i vår värld så som den ser ut idag. I den globala kapitalismen kan det inte uteslutas att surrogatmödraskap blir en marknad där fattiga kvinnor tvingas erbjuda sina kroppar som en utväg ur fattigdom och en annars diskriminerande arbetsmarknad.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Piratpartiet: Ja. Vi anser att det är självklart att varje kvinna är fri att bestämma över sin kropp och, om hon vill, skänka ett liv till ett barnlöst par. Möjligheten att få hjälp av en surrogatmamma är naturligtvis en extra möjlighet för alla barnlösa par, men kanske främst för bögpar, som har färre alternativ att på egen hand bilda familj än vad heteropar och lesbiska par har.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Sverigedemokraterna:

Idag har många barn i likakönade familjer fötts med hjälp av surrogat/värdmödrar i andra länder. Hur anser ert parti att det svenska samhället skall se på att så sker, trots att det är förbjudet i Sverige.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Miljöpartiet: Vi är positiva till surrogatmödraskapet men vill att de närmare formerna och konsekvenserna av en legalisering i Sverige ska utredas noggrant, särskilt med tanke på barnens bästa. Oavsett resultat är det uppenbart att situationen för barn födda genom surrogat utomlands och deras föräldrar, idag står inför rättsliga problem vid ankomst till Sverige. Vad händer om den biologiske föräldern dör utan att den sociale andre föräldern hunnit få gemensam vårdnad genom närståendeadoption? Varför kan inte båda föräldrarna i Sverige direkt bli vårdnadshavare och varför kan inte barnet få svenskt medborgarskap och personnummer snabbare och enklare än som är fallet i dag. Frågorna är många och behöver klaras av snabbt.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Vänsterpartiet: Vi har inga förslag på att man ska agera mot de familjer som använts sig av surrogatmammor. Tvärtom ser vi behov att förändra lagstiftningen för att minska de juridiska problem som kan uppstå när man tagit hjälp av en surrogatmamma i ett annat land, t.ex. möjlighet till fler vårdnadshavare


Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Socialdemokraterna: Detta är en av uppgifterna vi vill att utredningen ska belysa. Vi vet att det finns ett ganska stort antal barn i Sverige som fötts genom surrogatmödraskap utomlands. Vi menar att utredningen måste lösa de rättsliga problem som uppkommer. Frågan berör inte enbart manliga par. Det föds många barn som tillkommit genom surrogatmödraskap i heterosexuella relationer.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Centerpartiet: Centerpartiet anser att utgångspunkten måste vara barnets rätt till en vårdnadshavare. För de barn i Sverige som idag tillkommit genom surrogatmödraskap uppstår en rad problem. Ofta förekommer det att fastställandet av vårdnadshavaren drar ut på tiden, på grund av osäkerhet hos socialtjänsten kring lagstiftningen. Resultatet blir att barnet står utan reell vårdnadshavare under tiden, vilket är både rättsosäkert för barnet och psykiskt påfrestande för föräldrarna. Ur ett barnperspektiv är det därför viktigt att få en tydligare lagstiftning på plats.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Folkpartiet: Idag finns ingen reglering i Sverige gällande surrogat/värdmödraskap men som vi svarade ovan är vi positiva till att tillåta det. De barn som kommer till genom surrogat/värdmödraskap ska ha samma juridiska skydd samt att adoptionen till den andra föräldern måste gå snabbare än idag. Det är en anledning att surrogat/värdmödraskap behöver regleras och tillåtas i Sverige.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Kristdemokraterna: De barn som finns ska naturligtvis värnas på bästa sätt. Men det kan uppstå förhållanden där barnets – och även surrogatmoderns – känslomässiga identitet och relationer blir svårt påverkade.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Moderaterna: Alla barn har naturligtvis rätt att bli väl bemötta i Sverige oavsett hur de tillkommit så frågeställningen är ju lite märklig i sig. Vi står bakom den utredning som nu tittar på att hitta ett sätt att lagreglera surrogatfrågan i Sverige.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Feministiskt Initiativ: Feministiskt initiativ anser att Sverige bör ta ansvar för och motverka den globala maktordning som gör att många kvinnor i andra delar av världen, men även inom Sverige, har sämre möjligheter vad gäller försörjning och tillvaratagande av sina mänskliga rättigheter på grund av fattigdom och diskriminering. Feministiskt initiativ anser därför inte att surrogatmödraskap bör tillåtas förrän vi kommit till rätta med dessa problem. Efter riksdagsinträdet i september, återkommer vi till hur det svenska samhället bör se på frågan.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Piratpartiet: Alla barn är välkomna och alla barn ska ha samma juridiska skydd som andra barn helt oavsett under vilka omständigheter de kommit till. Sverige ska inte göra livet onödigt svårt för familjer som kommit till genom surrogatmödraskap. Målet ska vara att göra surrogatmödraskap lagligt även i Sverige.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Sverigedemokraterna:

Ställer sig ert parti positivt till att reglera möjligheten till fler vårdnadshavare än två. Kommer partiet ställa sig positivt till att utreda frågan under kommande mandatperiod?

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Miljöpartiet: Ja och ja.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Vänsterpartiet: Ja. Vi vill inför möjligheten att ha fler än två vårdnadshavare. Många barn växer redan upp med fler än två föräldrar och vi anser att lagstiftningen även här måste anpassas efter verkligheten. 

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Socialdemokraterna: Ja, vi vill att det görs en översyn av lagstiftningen gällande fler vårdnadshavare än två

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Centerpartiet: Flera sociala föräldrar – såsom till exempel bonusföräldrar eller mor-­‐ och farföräldrar – är ofta positivt för barnet. Juridisk vårdnadshavare har framför allt betydelse först när de vuxna inte längre drar jämt, då de juridiska vårdnadshavarna i det läget har makt i förhållande till barnet. Det kan vara tillräckligt komplicerat för många barn att ha två juridiska vårdnadshavare. Att ge ytterligare vuxna rätten att besluta vad gäller utbildning, semester, umgänge, boende, besök hos psykolog eller liknande kommer ytterligare att försvåra situationen för dessa barn.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Folkpartiet: Nej, Folkpartiets partistyrelse anser att frågan är komplicerad och är negativ till tanken att öppna för fler än två vårdnadshavare. Så länge alla vuxna runt barnet är sams skulle det sannolikt kunna vara till fördel för barnet att ha fler än två vårdnadshavare, men risken för konflikter skulle bli mycket större när vårdnadshavarna drar åt olika håll. En beklaglig sanning är att det finns få konflikter inför domstol som är mer infekterade och skadliga för barnet än vårdnadstvister. Däremot vill vi se att den så kallade umgängesrätten för andra än vårdnadshavare bör kunna komma ifråga oftare.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Kristdemokraterna: Nej. Kristdemokraterna tycker att det är viktigt och bra för barnen att ha nära relationer till andra vuxna än sina föräldrar såsom styvföräldrar, far- och morföräldrar, syskon till föräldrarna eller andra närstående. Däremot ser vi stora risker med att ge barn fler än två vårdnadshavare, bland annat ökar risken för konflikter och det kan uppstå stora problem för barnet om flera föräldrar inte är överens om exempelvis vård, insatser av socialtjänst, skolgång etc.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Moderaterna: Inte i nuläget. Frågan kommer att komma upp till diskussion framöver dock.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Feministiskt Initiativ: Ja. Väldigt många familjer i dagens samhälle faller utanför den heterosexuella kärnfamiljsnormen, på ena eller andra viset. Feministiskt initiativ vill skapa ett samhälle som uppvärderar och möjliggör för mångfald i levnadssätt. Detta innebär bland annat att det ska vara möjligt att leva ekonomiskt bra som ensamstående förälder eller pensionär, att hbtq- familjer inte diskrimineras och att fler än två personer kan erkännas som vårdnadshavare för ett barn.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Piratpartiet: Ja, vi tycker att ddet är självklart att ett barn ska kunna ha fler vårdnadshavare än två. Familjer kan se ut på många sätt och det är viktigt att lagen reflekterar det på ett tillfredsställande sätt. Vi är därför positiva till en utredning.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Sverigedemokraterna:

Hur ser ert parti på att olika regler gäller i olika delar av landet för samkönade par när det handlar om insemination/assisterad befruktning.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Miljöpartiet: Hälso- och sjukvård ska ges till alla i vårt land efter behov och på lika villkor. Så är inte fallet i dag avseende insemination/assisterad befruktning för samkönade par i vårt land. De variationer som finns mellan landstingen motiverar att Sveriges kommuner och landsting eller Socialstyrelsen tar fram normerande dokument för ökad likvärdighet över hela landet.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Vänsterpartiet: Vi har runt om i landets landsting och regioner arbetat för att likvärdiga regler vid insemination och assisterad befruktning. Vi tror också att det behövs tydliga nationella riktlinjer för att garantera en likvärdig vård för alla barnlösa par över hela landet.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Socialdemokraterna: Vi vill att reglerna samordnas så att inte landstingsgränserna blir avgörande för vilka möjligheter man får.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Centerpartiet: Vi tycker att samma regler ska gälla i alla landsting. Just nu arbetar SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) med ett förslag som innebär att alla ska få chansen till tre försök med IVF med uttag av ägg och återförande av färska embryon.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Folkpartiet: Det tycker vi är fel och problematiskt. Oavsett var en bor i landet och oavsett vilket landsting en tillhör ska alla ges lika möjlighet till vård. Folkpartiet tycker dels att samma regler ska gälla i alla landsting men också att patienten ska ha valfrihet inom alla områden där så är möjligt. Det ska vara möjligt att välja vård i ett annat landsting eller i ett annat EU-land. Med mer nationell samordning och styrning av vården kan vi öka likvärdigheten och valfriheten, och förbättra vården.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Kristdemokraterna: Kristdemokraterna vill att staten tar över ansvaret för sjukhusvården, det skulle bidra till en mer jämlik vård i hela landet.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Moderaterna: Det är inte bra att det fortfarande finns skillnader i hur reglerna ser ut när det gäller insemination och assisterad befruktning. Moderaterna har ett stämmobeslut på att motverka dessa skillnader. I somras lanserade Moderaterna ett hbtq-lyft där vi tydligt pekar på kommuner och landsting som styrs av Moderaterna att gå i första ledet när det gäller en bra hbt-politik.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Feministiskt Initiativ: Samma regler ska gälla, oavsett bostadsort.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Piratpartiet: Det är befängt att samkönade par fortfarande diskrimineras på vissa platser när de söker hjälp för att kunna bilda familj. Det är ovärdigt ett modernt land som skryter om hur hbtq-vänligt det är.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Sverigedemokraterna:

Hur vill ert parti agera för att den möjlighet för likakönade par att prövas som adoptivföräldrar inte som idag handlar om formella möjligheter utan blir reella.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Miljöpartiet: Miljöpartiet vill dels att socialtjänsten ställer om sitt arbete till att bättre utnyttja de möjligheter som redan i dag finns att i Sverige omvandla familjehemsplaceringar till särskilt förordnade vårdnadshavarskap och därmed adoptioner, dels vill vi att myndigheten för internationella adoptionsfrågor ska få i uppdrag att se vilka möjligheter som finns att förbättra möjligheter till internationellla adoptioner. Där är ju inriktningen så hos många länder att det ställs allt större krav på adoptivföräldrarna, som gör att det även för olikkönade par är mycket svårt att beviljas adoption.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Vänsterpartiet: Idag finns det i realiteten inga möjligheter för samkönade par i Sverige att genomföra internationella adoptioner. De organisationer som förmedlar adoptioner menar att det saknas länder som är villiga att adoptera barn till samkönade par. Samtidigt ser vi exempel på att samkönade par i andra delar av EU lyckats genomföra internationella adoptioner. Det skapar frågetecken om den svenska lagstiftningen verkligen efterlevs. Vi har därför krävts i riksdagen att Myndigheten för Internationella Adoptioner, som har ett tillsynsansvar för adoptionsorganisationer, får ett särskilt uppdrag att säkerställa att samkönade pars rätt att prövas som adoptivföräldrar respekteras.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Socialdemokraterna: Vi vill att Sverige aktivt ska arbeta för att påverka fler länder att öppna upp för att samkönade par ska få adoptera.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Centerpartiet: Centerpartiet har alltid ställt sig bakom rätten för samkönade par att adoptera barn på lika villkor som heterosexuella par.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Folkpartiet: Folkpartiet var med och drev igenom möjligheten för samkönade par att adoptera och lagen gäller sedan 2003. Problemet att många av givarländerna inte tillåter samkönade par att adoptera samt att vi har få inhemska adoptioner. Genom att tillåta fler inhemska adoptioner kan vi komma en bit på vägen men också genom ett aktivt arbete för att hitta givarländer och organisationer som är positiva till adoption till samkönade par. Större krav bör kunna ställas på de organisationer som idag förmedlar internationella adoptioner.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Kristdemokraterna: Det finns idag inga länder som Sverige har avtal med som godkänner adoption till samkönade par. Andra länders regelverk har Sverige svårt att påverka. Det vi kan göra är att långsiktigt verka för attitydförändringar genom vårt internationella arbete.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Moderaterna: Dels handlar det om att se över hur lagen fungerar och dels se på om det är en möjlighet att fler barn adopteras inom Sverige. Adoptioner hanteras i praktiken av kommunerna och då vi från Moderaternas sida tydligt gått ut och kräver handlingsplaner i alla kommuner för att arbeta med och bli bättre på hbtq-frågor och där vi trycker på att moderatledda kommuner ska gå i främsta ledet menar vi att det även krävs att socialtjänsten i våra kommuner får en bättre hbtq-kompetens vilket kan underlätta bland annat frågor om adoption.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Feministiskt Initiativ: Sverige måste aktivt driva samkönade pars och ensamståendes rätt till adoption på lika villkor som andra familjeformer i det internationella adoptionsrådet.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Piratpartiet: Lagen som ger samkönade par möjlighet att prövas som adoptivföräldrar fungerar inte alls i praktiken och måste därför utvärderas grundligt med målet att hitta väl fungerande lösningar. Det vore till exempel rimligt att ställa krav på adoptionsbyråer att de inte aktivt väljer bort samarbete med länder som gärna adopterar barn till samkönade par.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Sverigedemokraterna:

Hur vill ert parti agera för att regnbågsfamiljer blir synliggjorda i förskolor och skolor.


Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Miljöpartiet: Vi vill inrätta ett nationellt Normkritiskt centrum som ska ge kommuner och landsting stöd i sitt arbete bland annat med dessa frågor. Våra kommunpolitiker driver också HBT-certificering eller hbtq-diplomering av verksamheter.


Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Vänsterpartiet: I många kommuner driver vi idag på för att höja kompetensen för personalen i hbtq-frågor och för att hbtq-certifiera förskolor och skolor. Vi ser också att det är centralt att det bedrivs ett aktivt arbete med genuspedagoger och ett normkritiskt arbete i förskolan och skolan för att förändra normer runt kön, sexualitet, könsuttryck och könsidentitet. Vi anser också att det är avgörande att varje skola har en plan för hur man ska motverka homo- och transfobi som elever, lärare och föräldrar tillsammans tar fram.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Socialdemokraterna: Vi vill skapa en skolmiljö som är inkluderande för alla oavsett könstillhörighet eller sexuell läggning. Det är viktigt att få möta vuxna inom skolans värld som har hbtq-kunskap.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Centerpartiet: För Centerpartiet är alla människors lika rätt och värde grundläggande och vi är positiva till alla förändringar som innebär att regnbågsfamiljers tillvaro underlättas. Förskolor och skolor är en del av vår gemensamma välfärd. Välfärden finns till för alla och regnbågsfamiljer är inte något undantag.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Folkpartiet: Barn ska ha tusen möjligheter, och få lov att blomma ut, utan att begränsas av sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Därför behöver förskolor arbeta mer med genuspedagogik och normkritik och sexualundervisningen i skolan behöver på vissa håll bli bättre.

Förskola och skola ska aktivt arbeta för att alla ska få ta plats och utvecklas till egna individer. Skolan ska ha plats för mångfald, arbeta med normkritik och reflektera kring att alla inte är stöpta i samma form. Eleverna ska lära sig tolerans och respektera olikheter. Öppenhet, mångfald och tolerans ska råda i klassrummet.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Kristdemokraterna: Kristdemokraterna vill skapa en skolmiljö som bygger på en stabil värdegrund som är tydlig med alla människors absoluta och okränkbara värde. Alla elever, oavsett religiositet, etnicitet, sexuell läggning, könsidentiet osv, ska kunna sig trygga och respekterade.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Moderaterna: Vi vill se ett hbtq-lyft i samtliga kommuner och landsting. Man ska kunna visa hur man på ett aktivt och strukturerat sätt bemöter hbtq-personer i den egna verksamheten. Detta gäller såväl de medborgare som nyttjar verksamheterna, som de egna medarbetarna. Vi vill att samtliga kommuner och landsting inför hbtq-handlingsplaner. Det handlar om att det ska finnas en grundläggande hbtq-kompetens hos de anställda och ett välkomnande och respektfullt bemötande. Det ska också finnas en plan för hur man hanterar attityder och diskriminering i kommunen och hur man axlar sitt ansvar som arbetsgivare. Vi trycker på att moderata företrädare tar ett större ansvar för hbtq-personers situation i samhället. Vi vill fördubbla antalet hälsosamtal i skolan. Vi vet att unga hbtq-personer ofta mår sämre än andra och löper större risk än andra för psykisk ohälsa. En del i det förebyggande arbetet är exempelvis införandet av fler hälsosamtal. Elevhälsan bör ges större utrymme i skolan än i dag genom att hälsosamtal erbjudas oftare, förslagsvis vartannat år.
Vi vill ge Skolinspektionen ett tydligt uppdrag att följa upp hur väl Sveriges skolor efterlever skollagen avseende likabehandling. Vi vill se en ökad hbt-certifiering av förskolor och skolor.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Feministiskt Initiativ: Normkritisk pedagogik i förskola och skola. Ett obligatoriskt könsmakts-, funktionalitets-, hbtq- och antirasistiskt perspektiv ska råda inom såväl förskola som skola, vilket även gäller för lärarutbildningen. Utexaminerade lärare ska få kontinuerlig vidareutbildning kring dessa områden och lärarexamen ska inbegripa dokumenterade kunskaper om alla diskrimineringsgrunder.
Förskola och fritidshem ska erbjuda litteratur som följer läroplanens riktlinjer för jämlikhet.
Vi vill se en förstärkning av elevvårdspersonal, kuratorer, psykologer och skolsköterskor, på skolor och förskolor. Denna personal ska omfattas av kompetenskrav på genus-, hbtq- och antirasistiska perspektiv.


Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Piratpartiet: Vi tror på kunskap. Därför vill vi satsa på kompetenshöjningar inom hbtq-området för all personal inom offentlig sektor, även inom förskola och skola. Det bör också finnas krav på att olika familjealternativ tas upp på ett självklart sätt i undervisningen. Det finns tex en uppsjö bra barn och ungdomsböcker om hbtq-personer och relationer. Se till att de används i förskolan och skolan.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Sverigedemokraterna:


Läs även: Partiernas svar om hiv/aids och hälsofrågor

Läs även: Partiernas svar om transpolitiska frågor

Läs även: Partiernas svar om utrikespolitik, asyl och EU