Trots att hbtq-personer som flyr sina hemländer på grund av förföljelse och hot mot sina liv enligt svensk lag skall få stanna här, så fungerar detta allt för sällan i praktiken. Den kritiken framförs av de inom hbtq-rörelsen som arbetar med flykting och asylfrågor. Den svenska hbtq-rörelsen arbetar idag aktivt med att ge stöd till syskonorganisationer i andar länder, även liksom svenska regeringen och myndigheter uttalar sig och agerar. Hur vill partierna att detta skall utvecklas konkret under kommande mandatperiod?
Att resa utomlands som hbt-person, som likakönat par eller regnbågsfamilj innebär i många länder problem, även inom EU. Och slutligen. Sverige beskrivs som ett öppet och välkomnande land. Men samtidigt stärks krafter som vill ge en annan bild av landet. Hur skall Sverige vara ett land som är välkomnande för de som vill flytta hit?

QX har ställt en rad frågor till alla åtta riksdagspartierna liksom Piratpartiet och Feministiskt Initiativ. Vi har tidigare publicerat svaren när det gäller Familjepolitiken, hiv/aids, hälsa och transpolitiska frågor.
Hittills har Sverigedemokraterna inte lämnat in svar på QX frågor, om de kommer in publiceras de i efterhand i respektive artikel.
QX kommer fram till valet även publicera partiernas ställningstaganden i frågor kring arbete, skola och fritid.

Hur kommer ert parti agera för att Sverige skall säkerställa svenska hbt-personers juridiska och sociala rättigheter inom hela EU när det gäller arbete och utbildning liksom regnbågsfamiljers rättigheter vid flytt inom unionen.


Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Miljöpartiet: MP driver både inom Europaparlamentet och från den nationella nivån att skyddet för mänskliga fri- och rättigheter ska förbättras inom hela unionen. Detta betyder att alla sociala rättigheter och andra rättigheter ska gälla lika oavsett personens sexuella läggning eller identitet och att en diskriminering ka vara otillåten. Vi vill straffa de länder som inte upprätthåller ett skydd för mänskliga fri och rättigheter inom unionen.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Vänsterpartiet: Vänsterpartiet har aktivt arbetat för att ett äktenskap ingått i ett EU-land ska vara giltigt i hela unionen. Vi vill också se ett starkt anti-diskrimineringsdirektiv som inkluderar sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Vi tror också att det är viktigt att skärpa kraven på nya medlemsstater i EU när det gäller deras arbete mot diskriminering.      

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Socialdemokraterna: Vi vill att EU:s diskrimineringslagstiftning ska förstärkas för att omfatta fler grupper, där målet är en sammanhållen lagstiftning som omfattar alla diskrimineringsgrunder, samt att registrerat partnerskap och samkönade äktenskap ska erkännas i hela EU och att samkönade pars fria rörlighet därigenom möjliggörs i praktiken. Vi vill även att EU-kommissionen, medlemsstaterna och relevanta EU-organ tillsammans utarbetar en övergripande handlingsplan som garanterar mänskliga rättigheter för hbtq-personer.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Centerpartiet: EU måste, genom ledarskap, utbildning och utbyte av erfarenheter, verka för att alla människor behandlas lika, oavsett kön, ursprung, sexuell läggning, ålder och etnicitet. Rätten att ingå partnerskap, äktenskap och rätten att bilda familj regleras i nationella lagar. Partnerskap som ingåtts mellan homo-, bi- och transpersoner i något av EU:s medlemsländer ska erkännas av de övriga medlemsländerna.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Folkpartiet: Att EU:s familjebegrepp inte fullt ut inkluderar samkönade par är en oacceptabel begränsning av hbtq-personers möjlighet att utnyttja den fria rörligheten. Folkpartiet vill att EU-rätten har en definition på begreppet familj som innefattar samkönade par.
Vi vill också stärka EU:s diskrimineringslagstiftning. Vi eftersträvar ett nytt EU-direktiv om diskriminering som inkluderar både sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck och som omfattar alla samhällsområden, inklusive socialt skydd, utbildning och tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster. På grund av andra medlemsländers motstånd går arbetet tyvärr trögt, men vi vill driva på för att nå resultat.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Kristdemokraterna: Vi vill verka för ett öppet Europa med tydliga krav på att medlemsländerna att respektera demokrati, frihet och mänskliga rättigheter. Vi vill dock inte lyfta upp och harmonisera social- och familjepolitiken på EU-nivå. Det skulle skapa fler problem än det löser.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Moderaterna: Moderaterna är tydliga med att mänskliga rättigheter är viktiga och vi är beredda att ta kampen för hbtq-personers rättigheter. Den kampen stannar inte vid våra landgränser och behöver tas på ett sådant sätt att positionen för de mänskliga rättigheterna flyttas fram i alla länder. Detta gäller även inom EU där det idag skiljer för mycket mellan olika medlemsländer när det gäller hbtq-personers rättigheter. I EU har vi stöttat en resolution mot homofobi och diskriminering av hbt-personer. Rapporten ställer krav på en handlingsplan från EU:s sida för att motverka homofobi och diskriminering i medlemsstaterna – på samma sätt som EU redan idag har liknande planer inom andra områden som jämställdhet och etnicitet. Det är ett bra steg i rätt riktning.

Vi jobbar också för att det ska vara möjligt att flytta mellan olika länder så att den fria rörligheten också omfattar hbtq-personer. Ett äktenskap som ingås i ett land måste erkännas i ett annat. Det är vår utgångspunkt och det jobbar vi för. Moderaterna är pådrivande för att den fria rörligheten ska omfatta alla inklusive hbtq-personer.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Feministiskt Initiativ: Alla relationer ska ha samma fria rörlighet, barn ska inte förlora sina hbt-föräldrar när de passerar landsgränser pga en diskriminerande syn på familj och relationer.
Yogyakarta-principerna, som säkrar hbtq-personers rättigheter i MR-politiken, ska tillämpas i EU och i internationella konventioner.
Vi måste också arbeta pro-aktivt med att oavbrutet lyfta frågan om mänskliga rättigheter. Det innebär bl.a. att hbt-personers juridiska och sociala rättigheter, i ett ansökarland ska prioriteras minst lika högt i bedömningen som ekonomiska förutsättningar och att det även följs upp i alla medlemsländer.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Piratpartiet: Vi kommer att kräva att Sverige verkar för att alla EU-länder respekterar grundläggande mänskliga rättigheter för alla, självklart även hbtq-personers. Ingen ska behöva diskrimineras på grund av läggning eller könsidentitet i något EU-land och det är naturligtvis självklart att regnbågsfamiljer ska ges samma rättigheter och möjligheter att utan problem utnyttja EU:s fria rörlighet.


Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Sverigedemokraterna:

Hur kommer ert parti konkret agera för att stötta hbtq-rörelsen i Sverige och internationellt för att påverka länder där likakönade relationer och sexuella kontakter anses utgöra en brottslig handling?

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Miljöpartiet: Vi vill dels öka det statliga stödet till RFSL med tre miljoner kronor för att därigenom öka deras möjligheter att agera på den internationella arenan. Vi vill också att skyddet för mänskliga fri- och rättigheter tydligare ska lyftas upp i vår utrikespolitik och biståndspolitik. Ett exempel på sådant agerande är att utrikesministern och statsministern tydligt tar ställning för HBTQ-personers rättigheter i internationella förhandlingar och besök.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Vänsterpartiet: Hbtq-rörelsen är nyckeln till politisk förändring. Vi vill därför utöka biståndet till arbetet med hbtq-frågor (som idag ligger på ungefär en promille av den samlade biståndsbudgeten) och dessutom förenkla reglerna. Många hbtq-organisationer i Syd kan idag inte leva upp till våra krav på att vara registrerade organisationer, revision etc. Det är därför viktigt att vi hittar mer flexibla sätt att stödja organisationer i Syd.
Det är också helt avgörande att Sverige vågar driva hbtq-frågorna internationellt. Alla ministrar, statsråd, ambassadörer och andra företrädare för Sverige måste lyfta hbtq-frågorna. Därför behöver kompetens på bland annat UD och de svenska ambassaderna höjas.
I många internationella sammanhang ska EU tala med ”en röst”. Risken är stor om Sverige ska kompromissa med Litauen, Italien och andra konservativa medlemsstater att hbtq-frågorna kompromissas bort. Vi anser att Sverige hellre ska agera självständigt inom t.ex. FN och gå före än kompromissa bort hbtq-frågorna.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Socialdemokraterna: Förtryck, diskriminering eller bestraffning av människor på grund av deras sexuella läggning strider mot mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter – vilket självklart omfattar dessa frågor – är viktiga i svensk utrikespolitik och ska drivas i alla relevanta internationella forum men även i bilaterala kontakter med olika länder för att påverka såväl attityder som lagstiftning.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Centerpartiet: Hbt-frågor handlar om mänskliga rättigheter, på precis samma sätt som jämställdhet. Centerpartiet kan inte acceptera att homo-, bi- och transpersoners rättigheter kränks. Samtidigt vet vi att det sker, bland annat genom att hbt-organisationer och Pridefiranden förbjuds av myndigheter och utsätts för övergrepp. Centerpartiet verkar för att transpersoner inkluderas i den krets som omfattas av tillämpningen av definitionen av hatbrott.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Folkpartiet: Hbtq-rättigheter är mänskliga rättigheter, och ska prioriteras i både utrikespolitiken och biståndspolitiken.
Folkpartiet vill att anslaget till internationellt demokratibistånd för stöd åt hbtq-personers rättigheter stegvis ska trappas upp i en kraftig och långsiktig höjning. Detta är tyvärr typiska ”motvindsfrågor” där det kan vara svårt för projekt och organisationer att få stöd från annat håll, och den svenska hållningen är därför mycket viktig.
Sverige är ett av de länder som tydligast lyfter fram hbtq-personers rättigheter i utrikespolitiken och i det internationella biståndet. Det är viktigt att vi fortsätter detta arbete och att vi ger kraftfullt stöd åt hbtq-frågor i alla internationella sammanhang. Det gäller både i internationella organisationer som FN och i våra kontakter med enskilda länder.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Kristdemokraterna: Vi ser det som en fråga om mänskliga rättigheter. Vi verkar för att svensk utrikespolitik ska stödja en demokratisk utveckling i alla länder. Sverige ska agera för att minoriteter ska ha samma grundlagsrättigheter som majoritetsbefolkningen. Vi vill att ytterligare biståndsmedel avsätts till demokrati- och MR-insatser.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Moderaterna: Moderaterna har tillsammans med Alliansen stått upp tydligt på den internationella arenan för att hbtq-rättigheter är mänskliga rättigheter. Alliansen har som regering luft detta i en rad viktiga sammanhang inte minst i Sveriges utrikesdeklaration. Vi har utövat påtryckningar på en rad länder och agerat inom både EU och FN. Den svenska politiken på handelsområdet har också inkluderat ett hbtq-perspektiv liksom att vi med Moderaterna och Alliansen lagt om biståndspolitiken där hbtq-frågor nu fått ett helt nytt fokus. Sverige stöttar på olika sätt organisationer och grupper som jobbar för hbtq-personers rättigheter. Vårt engagemang för det civila samhället är starkt. Vi anser också att det är bra och viktigt om svenska hbtq-organisationer har goda möjligheter att stödja och hjälpa hbtq-organisationer i andra länder.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Feministiskt Initiativ: Hbtq-organisationer ska prövas på samma villkor som andra NGO:s och ges konsultativ status i FN. Sverige ska, i förhandlingar med FN och dess underorganisationer, i ökad takt driva på reformer i länder där mänskliga rättigheter inte respekteras. Ett arbete som utgår från respekt för hbtq-personers rättigheter.
Vi ska aktivt arbeta för upprättandet av en internationell FN-konvention mot diskriminering på grund av sexuell läggning.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Piratpartiet: Vi tycker det är viktigt att stöd för att förbättra hbtq-personers vardag går till hbtq-personers egenorganisationer. Det är viktigt i Sverige, men framför allt vad det gäller den del av det internationella biståndet som avsatts för att hjälpa hbtq-personer. På så sätt säkerställer man att pengarna går ditt det finns verklig hbtq-kompetens och engagemang.


Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Sverigedemokraterna:

Det är inte bara så att hbtq-personer flyttar/flyr till Sverige. Svenska hbtq-personer flyttar ut, inte alltid utan problem med myndigheter i länder med negativ syn på hbtq-personer/regnbågsfamiljer. Hur vill ert parti att Sverige skall agera för att homo/bisexuella och transpersoner liksom regnbågsfamiljer skall kunna besöka och bosätta sig tryggt i länder utanför EU.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Miljöpartiet: Miljöpartiet vill att värnandet av mänskliga fri- och rättigheter utanför landets gränser, ska vara en prioriterad fråga i utrikespolitiken. Då är det naturligt att ta upp behov av att skydda och värna HBTQ-personers rättigheter även i samtal med företrädare för andra länder på en övergripande nivå, liksom i diplomatiska kontakter i enskilda ärenden. Vi vill också att Sverige aktivt ska driva frågor om skydd av HBTQ-personer inom internationella fora, såsom FN.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Vänsterpartiet: Svenska ambassader måste ha ett tydligt uppdrag och kompetens att kunna driva hbtq-frågor i andra länder och försvara svenska medborgare som utsätts för diskriminering.
I flera länder stödjer Sverige arbetet med att ta fram ny lagstiftning och nya grundlagar. Under de senaste åren har Sverige till exempel gjort sådana insatser i Tunisien och Bolivia. Det är viktigt att vi i detta arbete också lyfter hbtq-personers rättigheter.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Socialdemokraterna: Vi vill att Sverige är en stark röst för hbtq-personers rättigheter internationellt, att Sverige aktivt försvarar hbtq-personers mänskliga rättigheter i alla relevanta internationella forum. Vi vill också att Sverige inom FN verkar för en internationell konvention om avskaffandet av all diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Centerpartiet: För Centerpartiet är alla människors lika rätt och värde grundläggande. Centerpartiet kan inte acceptera att homo-, bi- och transpersoners rättigheter kränks. Samtidigt vet vi att det sker, bland annat genom att hbt-organisationer och Pridefiranden förbjuds av myndigheter och utsätts för övergrepp.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Folkpartiet: Det finns flera saker som Sverige kan göra, och som kan bidra till en tryggare situation för hbtq-personer som flyttar till andra länder.
Inom EU handlar det om att verka för att bredda EU:s familjebegrepp, stärka diskrimineringslagstiftningen och förbättra tillsynen av hur EU:s medlemsländer respekterar hbtq-rättigheter och andra mänskliga rättigheter. På samma sätt som EU-länder samarbetar mot rasism och främlingsfientlighet bör samarbetet mot förtryck av hbtq-personer fördjupas.
Internationellt handlar det om att ge stöd till hbtq-rörelsens arbete i länder där hbtq-rättigheter kränks eller motarbetas. Sverige ska också i alla internationella sammanhang arbeta för hbtq-frågor som en del av de mänskliga rättigheterna.
Det handlar förstås också om att Sverige ska gå före och visa öppet ledarskap. När Birgitta Ohlsson, Erik Ullenhag och andra svenska ministrar deltar på Pride-firanden i andra länder är det ett viktigt sätt att visa solidaritet från Sverige på högsta politiska nivå.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Kristdemokraterna: Se svar på föregående fråga.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Moderaterna: Vi måste som vi konstaterar på frågan ovan fortsätta vara en kraftfull röst för att mänskliga rättigheter verkligen är odelbara och allomfattande så att de också omfattar hbtq-personer. Sverige kan fortsätta utöva påtryckningar på egen hand, genom EU och FN för att förbättra situationen för hbtq-personer i världen – och då också för den som flyttar till ett sådant land. Vi jobbar med att stödja det civila samhället och organisationer som jobbar för hbtq-personers rättigheter för att åstadkomma förändring på scenen.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Feministiskt Initiativ: Oavbrutet driva mänskliga rättigheter, som att föra in Yogyakarta-principerna.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Piratpartiet:Det är naturligtvis alltid svårt att påverka andra länders agerande, men Sverige kan alltid föregå med gott exempel och verka genom de internationella samarbeten vi har. Vi anser också att Sverige ska verka för att FN ska ha en tydligare hållning för hbtq-rättigheter i världen.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Sverigedemokraterna:

Trots att asylrätt för hbtq-personer omfattas i utlänningslagen anser RFSL och de som arbetar med att hjälpa asylsökande hbtq-personer att det ”finns ett stort mått av godtycklighet och rättsosäkerhet” i asylprocessen. Är detta en bild som ert parti uppmärksammat och hur vill ert parti agera den kommande mandatperioden för att asylsökande hbtq-personer skall ges en säkrare prövning.


Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Miljöpartiet: Ja, det är något vi har uppmärksammat och bland annat motionerat om i riksdagen (se t ex drömmen om Sverige och ”All kärlek är bra kärlek”). Migrationsverket arbetar med att öka kompetensen bland sina handläggare, men fortfarande får människor avslag trots att ett återvändande innebär stora risker. Miljöpartiet vill granska hur bestämmelserna om skydd mot förföljelse på grund av kön och sexuell läggning har tillämpats, för att ett säkerställa att ett reellt skydd finns. Miljöpartiet vill också ändra lagen så att HBTQ-personer inte utvisas till länder där deras sexuella läggning är kriminaliserad.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Vänsterpartiet: Vänsterpartiet ser mycket allvarligt på att många hbtq-personer avvisas till länder där de riskerar förföljelser, fängelse och till och med dödsstraff. Ska hbtq-personers asylrätt respekteras tror vi att utlänningslagen måste ändras och skärpas på detta område. Samtidigt är det uppenbart att kompetensen måste höjas på Migrationsverket och Migrationsdomstolarna för att garantera att alla hbtq-flyktingar möts med kunskap och respekt. Så är det inte idag.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Socialdemokraterna: Vi vill att hbtq-flyktingar tillförsäkras en rättvis och rättssäker behandling inom ramen för det gemensamma asylsystemet. Det behövs mer utbildning och bättre kunskap hos dem som arbetar med asylprövningen. Det behövs också en bättre information om situationen för hbtq-personer i de länder asylsökande kommer ifrån. I de fall en lagstiftningsändring kan bidra till att förbättra situationen är vi även öppna för det.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Centerpartiet: Alla som har skyddsbehov i enlighet med FN:s flyktingkonvention, EU:s gemensamma regler samt med utlänningslagen har rätt att få asyl i Sverige. Vi vill se över lagen ur ett HBTQ-perspektiv eftersom lagen ur den synvinkeln kan behöva förstärkas.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Folkpartiet: Vi värnar asylrätten för den som drabbas av personlig förföljelse och tvingas fly på grund av sin sexualitet eller könsidentitet. För dessa människor måste asylprocessen kvalitetssäkras. Alltför höga beviskrav hotar flyktingars rätt att få skydd. Ett system för att utvärdera utvisningsbeslutens riskbedömningar ska inrättas.
Det finns anledning att titta närmare på hur rättstillämpningen ser ut i praktiken avseende asylsökande hbtq-personer. Hbtq-personer ska inte förnekas asyl för att de tvingas stanna i garderoben, särskilt när själva anledningen till att de inte kommer komma ut i hemlandet är på grund av landets förtryckande sociala och rättsliga normer. Därför behöver rättstillämpningen återkommande ses över vad gäller hbtq-flyktingars möjlighet att beviljas asyl i Sverige.
Vidare behöver ytterligare insatser göras för att stärka hbtq-kompetensen vid asylprövningen. De kompetenssatsningar som Migrationsverket gjort är betydelsefulla, men det krävs ytterligare arbete för att garantera kompetensen om hbtq-personers situation i olika länder.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Kristdemokraterna: Vi vill genomföra en uppföljning av lagstiftningen för att säkerställa att förföljelse på grund av tro, kön, könsidentitet eller sexuell läggning ger flyktingstatus i enlighet med lagstiftningens intentioner.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Moderaterna: Det ligger en del i den kritiken. Bedömningar och agerande från ansvariga myndigheter kan variera för mycket. Moderaterna och Alliansen har uppmärksammat detta och gett tydliga uppdrag till Migrationsverket att förbättra sina processer och likvärdigheten i bedömningar. Vi menar att vi behöver fortsätta jobba för att stärka hbtq-kompetensen på området. Migrationsverket genomför löpande utbildningsinsatser där alla nyanställda utbildas inom normkritik och speciella handläggare ska delta i handläggningen av alla ärenden som berör hbtq-personer. Vi vill också understryka att utlänningslagen är tydlig – det är efterlevanden som vi måste följa upp och jobba vidare med.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Feministiskt Initiativ: Ja, det är vår bild av asylprocessen. Liv sätts på spel för att Migrationsverket saknar insikt och förståelse för hbtq-personers asylskäl. Så länge Sverige saknar en rättssäker asylprocess kommer Fi kräva en allmän flyktingamnesti, det vill säga stopp för alla utvisningar och uppehållstillstånd till alla papperslösa. Rätten till skydd mot förföljelse och grova kränkningar kan inte förhandlas bort med nationalistiska ekonomiska argument.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Piratpartiet:Ja, Piratpartiet har uppmärksammat detta under flera år, bland annat genom en affischkampanj och genom debattartiklar. Vi vill se ett omedelbart stopp för utvisningar av hbtq-personer till länder där vi vet att de riskerar systematisk förföljelse, tex Uganda och Iran. Vi vill se över lagverket och ta bort otydliga formuleringar som leder till kränkande och rättsosäkra saylprocesser. Vi vill också höja hbtq-kompetensen inom alla yrkesgrupper som arbetar med asylprocesser.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Sverigedemokraterna:

Hur vill ert parti säkerställa att Sverige fortsatt är ett öppet land som välkomnar andra länders medborgare att bosätta sig i Sverige.


Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Miljöpartiet: Det här är en kärnfråga för Miljöpartiet. Under mandatperioden har en av våra fyra största kampanjer gått under temat ”Öppna fler dörrar” och tagit sikte på att just göra det lättare för människor att komma hit, oavsett om det är för att söka asyl, arbete eller för att förenas med sin familj. Kort sagt, detta är en prioriterad fråga och vi har nästan oräkneliga förslag som gör Sverige mer öppet. Ett exempel är att vi vill göra det enklare att stanna med hänvisning till väpnad konflikt eller svåra inre motsättningar. Vi vill underlätta familjeåterförening och anhöriginvandring på flera olika sätt, bland annat genom att ta bort försörjningskravet och göra det möjligt för personer som inte har några andra anhöriga kvar i hemlandet att återförenas med släktingar i Sverige. Vi vill att det ska bli enklare att få uppehållstillstånd på grund av sjukdom eller anknytning till Sverige, även för vuxna. Tvåårsregeln som riskerar att låsa in människor i våldsamma destruktiva förhållanden bör avskaffas. Vi vill också fortsätta värna om Sveriges öppna arbetskraftsinvandringssystem som har gjort det möjligt för många människor att förbättra sina liv (vi har dessutom precis kommit överens med regeringen om åtgärder som ska förhindra missbruk av reglerna). Med mycket mera.pe

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Vänsterpartiet: För det första måste det vara möjligt att ta sig lagligt till Sverige. Vi vill se fler lagliga vägar till vårt land, bland annat genom att öppna upp för möjligheten till asylvisum på svenska ambassader.
För det andra måste vi garantera ett bra mottagande i Sverige. Statens måste ta ett nationellt ansvar för flyktingmottagandet och garantera att alla flyktingar bemöts utifrån sina behov. Vi vill därför att man avskaffar möjligheten för privata företag att driva flyktingboenden och ta ut vinst. Vi ser också behov att skapa särskilda boende för hbtq-flyktingar, både för barn och vuxna. Det är orimligt att en hbtq-flykting från t.ex. Syrien eller Uganda ska placeras på ett boende med landsmän och därigenom tvingas leva i garderoben även i Sverige.
För det tredje krävs ett brett arbete i Sverige för bekämpa rasism, homofobi och transfobi. Idag ser vi hur rasismen exkluderar många invandrade från det svenska samhället. Vi vill istället se ett arbete för inkludering genom satsningar på utbildning, arbete och bostäder.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Socialdemokraterna: Sverige ska vara ett öppet land som ska välkomna nya medborgare men även människor från andra länder som tillfälligt väljer att studera eller arbeta i Sverige. Rörlighet över gränserna är positivt i sig, men arbetskraftsinvandring får aldrig användas för att utnyttja och exploatera människor. Vi vill slå vakt om ordning och reda på den svenska arbetsmarknaden. I Sverige ska svenska löner och villkor gälla för alla som arbetar.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Centerpartiet: När människor som tvingas fly sina hemländer kommer till Sverige är det vår plikt att ge dem skydd. Det är viktigt att så många kommuner som möjligt i landet välkomnar flyktingar. Vi vill öppna dörren för fler människor och tycker att alla länder i Europa ska hjälpas åt med att ta ansvar för människor som tvingas fly.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Folkpartiet: Genom att stå upp för öppenhet och motverka all slags rasism och intolerans. Andra partier vill stänga gränserna – vi säger ja till invandring och nej till rasism. I ett liberalt samhälle är det oviktigt varifrån du kommer, det viktiga är att vi bidrar tillsammans till det samhälle vi lever i.
Vi försvarar asylrätten som en mänsklig rättighet, vi välkomnar arbetskraftsinvandring, studentinvandring och företagarinvandring och vi försvarar möjligheten för människor att återförenas med sin familj i Sverige. Som invandringspositivt parti vill vi också fortsätta arbeta för att förbättra integrationen så att människor som kommer till Sverige så snabbt som möjligt kan lära sig svenska och hitta egen försörjning i sitt nya hemland.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Kristdemokraterna: Vi värnar asylrätten och föreslår flera förändringar särskilt för att stärka barnens ställning. Vi är också positiva till arbetskraftsinvandring.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Moderaterna: Sverige är och ska vara ett öppet land. För oss är detta en grundläggande ideologisk övertygelse. Vi måste vara beredda att öppna våra hjärtan för människor på flykt, människor som vill ha möjligheten att bygga sig en ny framtid i Sverige. Vi är övertygade om att mångfald är positivt för Sverige och vi kommer inte att kompromissa med det.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Feministiskt Initiativ: Öppna gränser och flyktingamnesti. Ge alla papperslösa uppehållstillstånd och tillsätt en utredning i syfte att förbereda för ett öppnande av Sveriges gränser. Låt de resurser som idag läggs på att begränsa människors rörlighet istället används för att stärka människors delaktighet och inflytande i samhället. Omvandla Migrationsverkets uppdrag att bedöma människors rätt att leva i Sverige till att istället stötta nyanlända i frågor som rör arbetsmarknadsrättigheter, skattesystemet, bostad, utbildning och sjukvård – för ett öppnare och mer jämlikt Sverige. 

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Piratpartiet:För de som flytt hit vill vi garantera asyl för de som kommer från länder där vi vet att de riskerar systematisk förföljelse. Vi vill också kunna garantera en trygg och rättssäker asylprocess för alla. För de som kommer till Sverige av andra skäl – studier, arbete, kärlek, etc – vill vi erbjuda ett tryggt och inkluderande samhälle som aktivt motverkar alla former av rasism och homo- och transfobi.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Sverigedemokraterna:

Läs även: Partierna svarar på familjepolitiska hbtq-frågor


Läs även: Partiernas svar om hiv/aids och hälsofrågor

Läs även: Partiernas svar om transpolitiska frågor