En av de frågor som hbtq-rörelsen länge arbetat med är hur svensk smittskyddslagstiftning påverkat arbetet med att motverka och minska spridningen av hiv bland gruppen män som har sex med män. På senare tid har frågan om att ta bort ”informationsplikten” fått ett bredare politiskt gehör. Den informationsplikt som sin hiv-status som idag finns kvar för de som bär hiv, innebär en stigmatisering och ger en falsk trygghet menar hbtq-rörelsen och de som arbetar med hiv/aids-frågor i vardagen. Idag ställer sig de rödgröna partierna bakom kravet att ta bort det lagkravet och får stöd av Feministiskt initiativ liksom Piratpartiet . Tre av alliansens partier vill behålla informationsplikten i lagen eller ”utreda ordentligt”. Med Folkpartiets stöd till tanken finns redan idag en majoritet för att ta bort informationsplikten och det ser inte ut med rådande opinionsläge att ändras. Dock skall frågan utredas först.
QX har även frågat om hur partierna vill ta tag i problemet med att STI, sexuellt överförda infektioner, fortfarande ökar i gruppen män som har sex med män. Och vi har frågat om en Folkhälsolag behöver antas, ett krav som RFSL driver i valet. Från RFSLs sida framhålls att många kommuner och landsting inte arbetar med folkhälsofrågor riktat till hbtq-gruppen.
QX har ställt en rad frågor till alla åtta riksdagspartierna liksom Piratpartiet och Feministiskt Initiativ. Vi har tidigare publicerat svaren när det gäller Familjepolitiken.
Hittills har Sverigedemokraterna inte lämnat in svar på QX frågor, om de kommer in publiceras de i efterhand i respektive artikel.
QX kommer fram till valet även publicera partiernas ställningstaganden i frågor som rör transpersoners situation, frågor kring arbete, skola och fritid liksom internationella frågor inkluderat EU.

– Är ert parti för att ta bort informationsplikten i smittskyddslagen gällande hivinfektion?


Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Miljöpartiet: Ja.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Vänsterpartiet: Ja. Inget tyder på att informationsplikten har bidragit till att minska smittspridningen i Sverige. Vi ser däremot att den skapar stora problem genom att den skapar en falsk trygghet, stigmatisering av Hiv-positiva och riskerar att bidra till att färre testar sig. Den medicinska utvecklingen har också gjort informationsplikten irrelevant. Vi tror att vi istället bör fokusera på allas ansvar, oavsett Hiv-status, att ha säker sex och förhindra smittspridning.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Socialdemokraterna: Vi vill inte att det ska vara tillåtet att medvetet smitta någon annan person med hiv, men den nuvarande informationsplikten fungerar inte och bör tas bort ur lagstiftningen. Vi vill istället satsa på andra åtgärder för att förebygga hiv.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Centerpartiet: Nej. Att slopa upplysningsplikten i Smittskyddslagen innebär inte bara att de som är hiv-positiva inte längre är skyldiga att upplysa sexpartners som de kan komma att smitta, utan också att ingen människa är skyldig att upplysa någon annan, som han eller hon kan komma att smitta, om någon allmänfarlig sjukdom.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Folkpartiet: Ja, Folkpartiet är för en bred översyn av smittskyddslagen med syfte att ta bort informationsplikten. Utgångspunkten för denna översyn ska vara att Sverige ska fortsätta ha ett smittskyddsarbete i världsklass och att varje människa har rätt att bemötas med respekt och värdighet. Informationsplikten är därför kontraproduktiv i preventionsarbetet och drabbar en grupp i samhället som inte utgör någon risk för andra.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Kristdemokraterna: Nej, vi anser att den som är hivsmittad har ett ansvar att informera om detta.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Moderaterna: Moderaterna anser att det är viktigt att det genomförs en ordentlig utredning och genomlysning kring detta. Det är hög tid att genomföra en översyn med tanke på medicinska framsteg och med tanke på att lagen som sådan kom till i en tid då samhället hade en helt annan syn på frågan.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Feministiskt Initiativ: Ja, prevention verkar bäst om det ses som ett gemensamt ansvar som inte åläggs enskilda grupper. Trots det har Sverige en av världens hårdaste smittskyddslagstiftningar som stigmatiserar hiv-positiva istället för att sträva efter att minska spridningen av hiv.
Lagen skapar även en rättslös situation för personer som bär på hiv-viruset som av smittskyddsläkaren kan dömas till tvångsvård på i princip obegränsad tid. Utfallet av lagen visar på den diskriminering som genomsyrar sjukvården då den enbart används mot icke-vita personer, prostituerade och missbrukare.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Piratpartiet: Ja, bort med informationsplikten. Det är en föråldrad och stigmatiserande lag från en tid när vi hade sämre kunskap om hur hiv smittar och sämre medicinska möjligheter att minska smittrisken.


Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Sverigedemokraterna:

– Antalet smittade med STI ökar inom gruppen män som har sex med män. Hur vill ert parti att samhället skall agera för att minska antalet nysmittade av STI inom gruppen.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Miljöpartiet: Genom ökad och förbättrad information, utökad sexualrådgivning, ökat stöd till Ungdomsmottagningen på nätet och ett brett arbete för ökad medvetenhet i gruppen.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Vänsterpartiet: Det förebyggande arbetet måste öka och riktas just till riskgrupperna. När det gäller Hiv-preventionen har de avsatta medlen legat på samma nivå under lång tid – vi ser ett stort behov att öka insatserna. Det är också viktigt att arbetet mot Hiv och andra STI:s sker genom de organisationer som har kompetens att möta riskgrupperna.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Socialdemokraterna: Socialdemokraterna har föreslagit ett åtgärdsprogram på 10 miljoner. Programmet innehåller bland annat en nationell informationskampanj kring smittskydd och hiv samt metodstöd till lärare att undervisa om sex och samlevnad

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Centerpartiet: Centerpartiet anser att det behövs fler samordnade insatser, mobil uppsökande verksamhet och lågtröskelinsatser för att förebygga spridning av HIV. Landstingen ska fortsätta att arbeta förebyggande med stöd till skolornas sex- och samlevnadsundervisning samt öka kunskapen om hiv och STI i samhället generellt. En central fråga vad gäller smittspridning handlar också om hur vi ska nå alla dem som inte testar sig och som inte vågar vara öppna med sin sjukdom – något som ofta handlar om de attityder som hiv-positiva möter.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Folkpartiet: Det viktigaste är att stärka det förebyggande arbetet genom att få upp kunskapen om sexuellt överförbara sjukdomar samt att rikta informationen till de grupper som drabbas mest. Ett sätt är nationella kampanjer, ett annat är bättre sex- och samlevnadsundervisning i skolan. Det ska också vara avdramatiserat att gå och testa sig på en STI-mottagning, Fler mottagningar runt om i landet så som Venhälsan är positivt sett ur bemötande för hbtq-personer.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Kristdemokraterna: Det handlar om att tillhandahålla kunskap och information så att var och en känner till risker och hur olika smittor sprids. Information bör finnas på ungdomsmottagningar, vårdcentraler och lätt tillgänglig på nätet samt förmedlas i skolans undervisning. Har man god kunskap kan man ta ansvar för sin egen och andras hälsa. I slutänden handlar det om ett personligt ansvarstagande.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Moderaterna: Precis som bland annat RFSL ofta framhåller är det viktigt att resurserna i detta arbete används på ett sätt som gör att det når fram till de som löper den största risken. En omprioritering där b.la män som har sex med män tydligare prioriteras är därför önskvärd, men även unga heterosexuella är en viktig målgrupp där vi sett en ökad spridning. Det behövs fler riktade insatser och riktad information m.m.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Feministiskt Initiativ: Tillgång till prevention ska finnas tillgänglig inom varje landsting. Arbetet måste breddas för att nå ut till fler målgrupper som kan behöva uppdatera sina kunskaper kring STI.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Piratpartiet: Vi vill höja anslagen till olika informationssatsningar, då de legat still under lång tid. Vi vill också at det dela ut gratits skydd på ungdomsmottagningar, i skolan, på festivaler, etc. Ta bort informationsplikten, så att fler människor testar sig.


Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Sverigedemokraterna:

– Anser ert parti att det bör införas en folkhälsolag i Sverige, som tydliggör kommuners och landstings roll och ansvar?

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Miljöpartiet: Ja. Det är en av våra prioriterade frågor i vårt valmanifest. Till detta ska knytas en folkhälsokommission som arbetar med lagens genomförande m.m.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Vänsterpartiet: Ja. En ny lagstiftning skulle tillsammans med andra satsningar kunna innebära ett förstärkt folkhälsoarbete och att det detta arbete blev mer likvärdigt över landet.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Socialdemokraterna: Vi vill tydliggöra kommuners och landstings ansvar men vill inte binda oss för att det ska göras inom ramen för en folkhälsolag.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Centerpartiet: Vi har inte tagit någon ställning i frågan, däremot bör stödet till kommuner och landsting förbättras när det gäller hälsofrågor.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Folkpartiet: Nej, Folkpartiet och regeringen har istället utsett Folkhälsomyndigheten, som bildades 1 januari 2014, att ha ett strategiskt ansvar för att följa hälsoutvecklingen och att främja hbt-personers lika förutsättningar att uppnå en god hälsa genom kunskapsspridning om effektiva metoder och insatser. Uppföljningen innebär bl.a. ökad kunskap om hbt-personers situation omfattande aspekter såsom upplevelser av diskriminering, utsatthet för våld, delaktighet och inflytande.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Kristdemokraterna: Nej, vi ser inte att det behövs en ny lag.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Moderaterna: Nej det tycker vi inte. Vi anser att det redan finns tydligt och klart uttryckt vilket ansvar kommuner och landsting har och kommuner och landsting själva tar ansvar.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Feministiskt Initiativ: Vi har inget beslut om ”folkhälsolag”, utan diskuterar frågan efter riksdagsinträdet i september

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Piratpartiet: Ja. Vi vet att hbtq-personers hälsa, främst transpersoners, är sämre än andra gruppers hälsa. Därför är det viktigt att få en tydligare bild av vad det beror på och att göra insatser för att förbättra situationen.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Sverigedemokraterna:Läs även: Partierna svarar på familjepolitiska hbtq-frågor

Läs även: Partiernas svar om transpolitiska frågor

Läs även: Partiernas svar om utrikespolitik, asyl och EU