I den sista omgången av frågor till de åtta riksdagspartierna plus Piratpartiet och Feministiskt initiativ frågar vi om antidiskrimineringslagar skall omfatta även könsidentitet i och könsuttryck liksom om arbetsgivare skall få ansvaret att aktivt arbeta med frågorna. Vi efterfrågar konkreta åtgärder mot diskriminering och vi frågar om förskolans och skolans ansvar för att inkludera en vidare syn på relationer och könsuttryck.

Vi har tidigare publicerat svaren när det gäller Familjepolitiken och hiv/aids, hälsa, transpolitik och utrikespolitik.
Hittills har Sverigedemokraterna inte lämnat in svar på QX frågor, om de kommer in innan söndagens val publiceras dem i respektive artikel.

Anser ert parti att det i antidiskrimineringslagar skall inkluderas krav om aktiva åtgärder även vad gäller sexuell läggning och könsöverskridande identitet vad gäller arbetslivet och könsöverskridande identitet eller uttryck vad gäller utbildningsområdet.


Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Miljöpartiet: Ja.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Vänsterpartiet: Ja.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Socialdemokraterna: Vi vill att arbetsgivare ska vara skyldiga till att aktivt förebygga och förhindra diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Centerpartiet: Även om lagens krav inte omfattar könsöverskridande identitet eller uttryck är det möjligt att använda metoderna och synsättet för att förebygga och förhindra alla former av diskriminering på arbetsplatsen.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Folkpartiet: Ja. Regeringen har, på Erik Ullenhags initiativ, låtit en statlig utredare göra en fördjupad analys av lagkravet på aktiva åtgärder. Utredaren har den 17 juni i år presenterat sitt betänkande (SOU 2014:41), där det föreslås att arbetet med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen och skollagen utvidgas till att omfatta samtliga sju diskrimineringsgrunder. Folkpartiets inställning är att diskrimineringslagens alla diskrimineringsgrunder ska omfattas av reglerna kring aktiva åtgärder.
Alla barn och unga ska känna sig trygga i sin vardag och ingen ska behöva känna rädsla över att gå till skolan. Det är redan idag förbjudet enligt skollagen att diskriminera någon på grund av sexuell läggning eller könsidentitet. Dock saknas könsidentitet och könsuttryck i skollagens avsnitt om förebyggande arbete mot diskriminering och trakasserier. Därför måste skolornas likabehandlingsarbete omfatta samtliga relevanta hbtq-frågor.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Kristdemokraterna: Nej.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Moderaterna: Vi är i grunden positiva till detta och frågan bereds för tillfället i regeringskansliet.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Feministiskt Initiativ: Ja. Kraven om aktiva åtgärder bör gälla samtliga diskrimineringsgrunder likvärdigt inom alla samhällsområden.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Piratpartiet: Ja, det tycker vi är självklart.


Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Sverigedemokraterna:

Vilka konkreta åtgärder vill ert parti satsa på under kommande mandatperiod för att motverka diskriminering och trakasserier riktade mot hbt-personer inom arbetslivet, skolan och idrottsmiljön.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Miljöpartiet: Miljöpartiet vill inrätta ett Normkritiskt centrum med uppdrag att stödja bland annat skolan i dess arbete mot diskriminering och trakasserier. Elevers rätt att snabbt få konkreta åtgärder vid mobbing eller andra övergrepp i skolan ska stärkas. Vi vill att krav ska ställas såväl från statligt som kommunalt håll om att idrottsföreningar som får olika offentliga stöd ska ha HBTQ-kompetens och ska ha utbildade ledare i detta. Föreningarna ska ha kompetens och förmåga att effektivt hantera kränkningar baserade på någons sexuella läggning eller identitet. Vi vill också stärka enskildas möjligheter att driva diskrimineringsmål i domstol och öka resurserna till lokala antidiskrimineringsbyråer, som kan ge enskilda hjälp i diskrimineringsärenden gratis redan på ett tidigt stadium. Självklart är vi positiva till fackföreningars aktiva arbete för HBTQ-personers rättigheter på arbetsplatsen och vill att Sveriges kommuner och landsting ska ta en mer aktiv roll i kommuners- och landstings arbete för att bli såväl diskriminerings- och trakasserifria som få en god HBTQ-kompetens.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Vänsterpartiet: Vi vill bl.a. att alla anställda inom utbildningsväsendet ska få hbtq-kompetens, att sex- och samlevnadsundervisningen i skolan förbättras och utreda hur frågor om sexuell läggning och könsidentitet ska beröras på ett integrerat sätt i undervisningen i grundskolan och gymnasieskolan. Vi vill att det vidtas utbildningsinsatser om hbtq-frågor för verksamma ledare m.fl. inom idrottsrörelsen och i många kommuner driver vi på för ökade krav på att idrottsrörelsen aktivt ska motverka homo- och transfobi. Vi vill visare att Arbetsmiljöverket utveckla sina föreskrifter kring hbtq-personers psykosociala arbetsmiljö.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Socialdemokraterna: Arbetet inom skola och utbildning ska präglas av kunskaper kring hbtq-frågor. Därför vill vi se utbildningsinsatser för personal i skolan, skolhälsovården och socialtjänsten, för att bättre kunna ge hjälp och stöd åt unga hbtq-personer. Vi vill genomföra en gemensam insats mellan föreningslivet, staten och hbtq-personers intresseorganisationer för att öka öppenheten inom idrotten

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Centerpartiet: För att motverka diskriminering och trakasserier mot hbtq-personer krävs ökad information och medvetenhet om problemet. Vi tror att man kan nå detta bland annat genom samverkan mellan berörda myndigheter och olika intresseorganisationer. Det är också viktigt att vi inom ramen för olika skolämnen förmedlar vikten av alla människors lika rätt och värde.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Folkpartiet: En viktig åtgärd är att bredda det förebyggande arbetet mot diskriminering och förtydliga lagstiftningen på detta område. Se föregående fråga.
Vi vill också göra en storsatsning på hbtq-kompetens i offentlig verksamhet som skola, fritidsverksamheter, vård, omsorg och så vidare. Grundkunskaper i hbtq-frågor är viktiga, men det behövs också ett genomtänkt arbete för att integrera hbtq-perspektivet på samma sätt som jämställdhetsdimensionen ska integreras i allt arbete. De statliga medel som regeringen avsätter under de närmaste åren för att öka hbt-kompetensen inom den offentliga sektorn behöver därför följas upp med en bredare satsning. En förebild är regeringssatsningen ”Hållbar jämställdhet”, där kommuner och landsting fått möjlighet att ansöka om projektstöd för att jämställdhetsintegrera sina verksamheter. Vi vill att ett särskilt kompetenslyft görs för att integrera hbtq-perspektivet i kommuners och landstings verksamhet.
Vi vill främja en fri och självständig idrottsrörelse som fostrar människor i demokratiska värderingar, och vi vill erbjuda alla möjligheter till positiva upplevelser av idrott. Därför är det viktigt att idrottsrörelsen arbetar aktivt för att förebygga diskriminering och visa att fördomar, kränkande jargong osv. inte är acceptabelt. Idrottsledare och andra förebilder ska visa gott ledarskap. Det är bra att bland annat Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna har ökat sitt engagemang i hbtq-frågor, men mer behövs. På kommunal nivå kan detta bland annat handla om att införa krav på likabehandlingsplaner för att föreningar ska få lokalt aktivitetsstöd, något som har införts på sina håll. Sådana krav skapar drivkrafter för föreningslivet att arbeta aktivt för att förebygga att diskriminering förekommer.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Kristdemokraterna: Alla människors lika värde, tolerans och respekt är grundläggande i skolans fostrande uppgift. Diskriminering och trakasserier får inte förekomma, oavsett vem det riktar sig mot. Rektor är ansvarig för att åtgärder vidtas ifall det förekommer.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Moderaterna: Vi vill se ett HBTQ-lyft i samtliga kommuner och landsting. Man ska kunna visa hur man på ett aktivt och strukturerat sätt bemöter HBTQ-personer i den egna verksamheten. Detta gäller såväl de medborgare som nyttjar verksamheterna, som de egna medarbetarna. Vi vill gärna se fler HBT-certifierade verksamheter i kommuner och landsting. Vi vill att samtliga kommuner och landsting inför HBTQ-handlingsplaner. Det handlar om att det ska finnas en grundläggande HBTQ-kompetens hos de anställda och ett välkomnande och respektfullt bemötande. Det ska också finnas en plan för hur man hanterar attityder och diskriminering i kommunen och hur man axlar sitt ansvar som arbetsgivare.
Vi uppmanar moderata företrädare att ta ett större ansvar för HBTQ-personers situation i samhället. Vi vill verka för att idrottsrörelsen och föreningslivet får en viktigare roll i arbetet att förbättra unga HBTQ-personers upplevelser och välmående. Därför vill vi stärka det civila samhällets betydelse för lika villkor och möjligheter för alla människor.


Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Feministiskt Initiativ: Idrottsledare och tränare ska utbildas i genus-, hbtq- och antirasistiska frågor för att motverka normativa uppfattningar om världen på och utanför i idrottsarenorna.
Ett normkritiskt och öppet förhållningssätt till sexualitet i undervisning och bland skolpersonal generellt. Skolan bör reflektera runt sexualitet och könsidentitet, avstå från att reproducera stereotyper i sexualundervisningen, motverka hbtq-fobi och sexism generellt samt öka kunskapen om hbtq-frågor bland skolvårdspersonal. Varje skola ska ha en anställd diskrimineringskontaktperson som arbetar med diskrimineringsfrågor.
Alla ska ha rätt till en arbetsplats fri från trakasserier. Dagens arbetsmiljölagstiftning skyddar inte mobbade individer fullt ut och måste därför stärkas.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Piratpartiet:Vi vill satsa på informationsinsatser och kompetenshöjande insatser. Den offentliga sektorn ska gå i spetsen för dessa insatser. Det bör också tillsättas medel för extra insatser inom skola och idrottsmiljön, då vi vet att detta är extra utsatta miljöer för hbtq-ungdomar.


Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Sverigedemokraterna:

Under senare år har en diskussion om förskolornas och skolans ansvar för att inkludera en vidare syn på relationer och könsidentitet förts. Hur ser ert parti på ansvaret som förskola och skola har för att bidra till en öppnare syn på olika relationer och könsuttryck.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Miljöpartiet: Det är självklart att förskola och skola har ett ansvar att arbeta mot begränsande normer och för ett familjeinkluderande förhållningssätt. Enligt vår mening gäller detta redan i dag genom läroplaner och mål för verksamheten. För att stärka det arbetet vill vi inrätta ett nationellt Normkritiskt centrum som stöder kommuner och enskilda huvudmän. Vi driver i kommuner att genuspedagoger ska anställas inom förskolorna.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Vänsterpartiet: Förskola och skola har ett stort ansvar för att motverka diskriminering och bidra till en öppnare och mer inkluderande syn vad det gäller personer med olika sexuella läggningar, könsuttryck och könsidentiteter. Skolan ska inte förhålla sig neutral i hbtq-frågor. Tvärtom så anser vi att det är ett av skolans främsta uppdrag att aktivt motverka alla former av diskriminering. Skolan måste bl.a. bli bättre på att i sex- och samlevnadsundervisningen inte utgå ifrån att alla är t.ex. heterosexuella eller cis-personer, utan istället synliggöra att det är vanligt med bi- och homosexualitet samt att det finns individer vars könsidentitet och/eller könsuttryck tidvis eller alltid skiljer sig från det som anses vara normen för det kön som juridiskt registrerades för dem vid födseln.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Socialdemokraterna: Skolan, förskolan och annan utbildningsverksamhet har en viktig roll i att sprida kunskaper i dessa frågor. För att de ska klara detta behövs utbildningsinsatser för personal i skolan, skolhälsovården och socialtjänsten. Det är också viktigt för att bättre kunna ge hjälp och stöd åt unga hbtq-personer.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Centerpartiet: För Centerpartiet är alla människors lika rätt och värde grundläggande och det är något som självklart ska förmedlas till barn och ungdomar i skola och förskola.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Folkpartiet: Förskolan och skolan har ett mycket stort ansvar för detta, och det är viktigt både ur ett hbtq-perspektiv och ur ett jämställdhetsperspektiv. Därför behövs ett aktivt arbete med genusfrågor för att alla ska möta likvärdiga förväntningar och få likvärdiga chanser. Förskolan och skolan är central i arbetet för ett tolerant och öppet samhälle.
För oss som liberala feminister är det självklart att barn, ungdomar och unga vuxna har rätt att utveckla sin personlighet utan att begränsas av könsbundna krav och förväntningar på livs-, studie- och yrkesval. Därför ska förskolan och skolan – liksom även högskolan – arbeta aktivt med jämställdhetsfrågor, genusfrågor och normkritik såväl i undervisningen och vägledningen som i skolmiljön.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Kristdemokraterna: Kristdemokraterna vill skapa en skolmiljö som bygger på en stabil värdegrund som är tydlig med alla människors absoluta och okränkbara värde. Alla elever, oavsett religiositet, etnicitet, sexuell läggning, könsidentiet osv, ska kunna sig trygga och respekterade.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Moderaterna: Skola och förskola har givetvis ett ansvar – även om kunskapsuppdraget alltid måste vara viktigast i skolan. Vi menar att skola och förskola göra mycket för att vara mer normkritiska. Det är bland annat detta vi syftar på i det hbtq-lyft som Moderaterna lanserat och där vi kräver hbtq-handlingsplaner i alla kommuner och att det genomförs hbt-certifieringar av betydligt fler verksamheter som förskolor och skolor. Men även verksamheter som inte är hbt-certifierade ska ha en grundläggande hbtq-kompetens och ett gott bemötande. Vi vill fördubbla antalet hälsosamtal i skolan. Vi vet att unga hbtq-personer ofta mår sämre än andra och löper större risk än andra för psykisk ohälsa. En del i det förebyggande arbetet är exempelvis införandet av fler hälsosamtal. Elevhälsan bör ges större utrymme i skolan än i dag genom att hälsosamtal erbjudas oftare, förslagsvis vartannat år. Vi vill ge Skolinspektionen ett tydligt uppdrag att följa upp hur väl Sveriges skolor efterlever skollagen avseende likabehandling – detta gäller såväl kommunala som fristående skolor inklusive konfessionella skolor. Vi vill se en ökad hbt-certifiering av förskolor och skolor.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Feministiskt Initiativ: Förskolan och skolan spelar en avgörande roll i att motverka diskriminering. Därför ska normkritisk pedagogik genomsyra all undervisning i både förskola, skola och fritid.
Trånga könsroller och trans- och homofobi befästs tidigt i livet, vilket leder till att många unga mår väldigt dåligt och utsätts för mobbing och våld. Skolan måste ta sitt ansvar för att skapa en öppen och jämlik mötesplats där unga kan utvecklas och växa. Det måste finnas trygga mötesplatser och sammanhang för unga transpersoner att träffa andra med liknande erfarenheter. Det är en självklarhet att all personal på skolor, ungdomsgårdar och ungdomsmottagningar ska vara utbildade i hbtq-frågor.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Piratpartiet:Förskolan och skolan har ett stort ansvar för att vidga barns vyer. Heteronormen finns i alla delar av samhället och skapar en begränsande och exkluderande verklighet för barn och ungdomar. Därför är det viktigt att förskola och skola får riktlinjer som innefattar ett tydligt ansvar att inkluderar alla möjliga relationer och könsidentiteter i sitt arbete.

Prideparaden 2014 i Stockholm hade som vanligt regnbågsfamiljer och blivande föräldrar på plats. Hur ställer sig partierna i familjefrågor inför höstens val?

Sverigedemokraterna:Läs även: Partierna svarar på familjepolitiska hbtq-frågor

Läs även: Partiernas svar om hiv/aids och hälsofrågor
Partiernas svar om utrikespolitik, asyl och EU