Regnbågspolitiken har de senaste åren stagnerat runt om i Europa, inte minst när vi ser till högerextrema trender som sprider ut sig. I Skåne driver Centerpartiet på för att Regnbågsfrågor ska bli högre prioriterade i regionens och kommunernas arbete samt att vi arbetar för att vården ska bli en mer inkluderande plats för alla som söker sig dit.

Centerpartiets Regnbågsnätverk i Skåne verkar för attitydförändringar där vi vill se mer inkluderande- och välkomnande förhållning av HBTQAI+ personer, där alla ryms inom Regnbågsfamiljen som helhetsbegrepp.  Alla är vi i grund och botten människor, som vill få respekt och känna oss inkluderade. Som ett steg i denna attitydförändring och för att hindra att personer känner sig utanför vill vi även införa ett tredje juridiskt kön. Detta för att de som inte faller inom den binära skalan eller för personer som har det svårt att definiera sig i ett socialt eller medicinskt perspektiv ska få känna sig inkluderade. Staten bör införa ett könsneutralt personnummer för ett mer jämlikt samhälle.

Vården ska vara jämlik, bedömas utifrån medicinsk praxis och utföras på lika villkor för alla som söker sig dit. Vi tycker att det är självklart att bloddonation ska kunna ske med samma karenstid för regnbågsgruppen som för andra donatorer. Idag måste en homosexuell man vänta minst 6 månader efter att ha bytt sexpartner, medan det endast är tre månader som gäller för grupper med annan sexuell läggning. Detta är oacceptabelt.

HBTQAI+ personer riskerar även i högre utsträckning att drabbas av psykisk ohälsa. Vi vill att vården och psykiatrin snabbt ska kunna erbjuda anpassade insatser. Ingen ska behöva dö i väntan på vård. Många ungdomar mår idag dåligt när de inte får hjälp för könsdysfori och vi vill att personer ska kunna påbörja utredning för ett könsbyte innan 18 års ålder, men inte opereras förrän tidigast vid 18 års ålder. Detta för att kunna skynda på processen och ge unga i behov det stöd de behöver så tidigt som möjligt.

Det är otroligt viktigt att kunskapsnivån kring HBTQAI+ personers utsatthet ökar inom polis, skola och omsorgen samt övriga offentliga myndigheter. Det handlar såväl om kunskap kring den extra utsatthet som regnbågsgruppen har och att man aktivt jobbar med professionellt bemötande. En ökad regnbågskunskap och jämställdhetskunskap behövs i allt från idrottsföreningar till sociala/kulturella föreningar.

En röst på Centerpartiet är en röst för ett mer tolerant och respektfullt samhälle, där människor möts i samförstånd och kärlek!

 

Centerpartiet Skånes Regnbågsnätverk med centervänner