Sverige har kommit längre än många andra länder i arbetet med att stärka hbtqi-personers rättigheter. Men fortfarande har vi lång väg kvar innan alla människor kan leva i trygghet och frihet, oavsett vilka de är eller vem de älskar.

Hbtqi-personer i Sverige har en sämre psykisk hälsa än befolkningen i stort och ungefär var femte ung hbtqi-person har någon gång övervägt att ta sitt liv. Hbtqi-ungdomar utsätts oftare för mobbning, hot och misshandel än andra unga och är mer otrygga i skolan. Både på jobbet och i skolan finns hbtqi-personer som inte vågar vara öppna med vem de är av rädsla för trakasserier och våld. Hbtqi-personer utsätts dessutom för omvändelseförsök i syfte att “bota”, det vill säga försöka ändra på den sexuella läggningen eller könsidentiteten.

Samtidigt blåser det hbtqi-fientliga vindar i Sverige och Europa som vill backa utvecklingen. Det är nu viktigare än på länge att stå upp för alla människors lika värde.

Under Miljöpartiets tid i regering har vi drivit igenom en rad förbättringar för hbtqi-personer. Lesbiska par erkänns numera som föräldrar på samma villkor som olikkönade och behöver oftast inte längre genomgå närståendeadoption för att båda ska bli vårdnadshavare. Föräldraförsäkringen har förändrats så att den fungerar bättre för stjärnfamiljer. Möjligheterna att skapa mötesplatser för hbtqi-ungdomar har stärkts, vilket vi vet kan förbättra den psykiska hälsan. Polisens hatbrottsarbete har också förstärkts, bland annat genom nya hatbrottsgrupper. Därtill inkluderas transpersoner numera i hetslagstiftningen. För att nämna några exempel.

Men det räcker inte, mer måste göras. Miljöpartiet vill:

• Förbättra familjepolitiken och stärka rättigheterna för stjärnfamiljer. I regering drev Miljöpartiet igenom en utredning om att göra föräldrabalken könsneutral. Nu vill vi ta förslagen vidare och göra dem till verklighet.

• Göra skolan trygg och skapa fler mötesplatser för unga hbtqi-personer. Det behövs frizoner med trygga vuxna där ungdomar kan få vara sig själva utan oro för att bryta mot förlegade normer.

• Förbjuda omvändelseterapi och ta krafttag mot diskriminering av hbtqi-personer. Det behövs mer polisresurser för att utreda hat- och hedersbrott och ökat stöd till brottsofferjourer inriktade mot hbtqi-personer. Fler måste få stöd att våga anmäla och känna att det betyder något genom att fler brott leder till fällande dom.

• Stärka transpersoners rättigheter. Sverige måste få på plats en modern könstillhörighetslag som inte kräver att transpersoner genomgått medicinsk behandling för att få ändra juridiskt kön. Tillgängligheten till den könsbekräftande vården måste öka.

• Stärka asylrätten för hbtqi-personer. I flera länder riskerar hbtqi-personer avrättningar eller offentliga kränkningar. Människor som flyr förföljelse på grund av sexuell läggning eller könsidentitet måste få en fristad i Sverige.

Alla människor har samma rättigheter oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning. Ingen ska behöva vara rädd i skolan, på jobbet eller i det offentliga rummet. Kampen för hbtqi-personers rättigheter är inte över innan varenda människa i Sverige kan leva sina liv som de vill, i frihet och trygghet.