I Sverige är det tillåtet att frysa sina egna könsceller såsom spermier, ägg och embryon, men det är inte tillåtet att föra med sig dem utomlands. Man kan tycka att de som har fryst ner sina könsceller borde anses vara deras egendom och att de borde ha bestämmanderätt över könscellernas användning. Men regeringen är tydlig på den punkten: egna embryon får inte användas om skälet är att kvinnan av medicinska orsaker inte kan bära fram barnet själv och värdmoder behöver användas. Det anser vi är stötande och lagen måste ändras på den här punkten.

Sedan IVF-behandling reglerades för första gången 1988 har flera reformer genomförts som gett ännu fler möjligheter till allt fler att bli föräldrar. 2005 blev det t.ex. tillåtet för lesbiska par att bli föräldrar genom spermiedonation. 2016 tillkom möjligheten att erbjuda ensamstående kvinnor assisterad befruktning i Sverige. Och från och med i år är det tillåtet för par som har frysta embryon att donera dessa till andra barnönskande par och kvinnor. En förutsättning är att kvinnan i de aktuella fallen bär fram barnet själv.

Verkligheten kan emellertid se annorlunda ut för en del. Det gäller kvinnor som fötts utan livmoder eller fått den bortopererad av medicinska skäl. De har fungerande äggstockar och har med sina ägg och sin partners spermier skapat embryon och därmed sett en möjlighet att bli föräldrar genom att anlita en värdmoder. Det gäller också personer som inför könskorrigering fryst ner sina ägg respektive spermier för att kunna bli föräldrar i framtiden.

Här har vi ett problem. Sverige har satt ett orättvist hinder framför en del människor som vill men på traditionell väg inte kan bli föräldrar. Det handlar om barnönskande par med nedfrysta egna embryon men som är i behov av en värdmoder som kan bära fram barnet. I Sverige är värdmoderskap inte tillåtet i hälso- och sjukvården.

Frågan om värdmoderskap har behandlats i betänkandet Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11) Utredarens bedömning var att värdmoderskap inte borde tillåtas i svensk hälso- och sjukvård. Regeringen drog efter noggranna överväganden samma slutsats. Den gjorde även bedömningen att inga författningsändringar borde genomföras enbart i syfte att underlätta för svenska medborgare att genomgå surrogatarrangemang i utlandet (prop. 2017/18:155, avsnitt 5.1).

Frågan är varför paren inte kan få använda sina egna embryon och ta hjälp av en värdmoder om inte i Sverige så i ett land där värdmoderskap är tillåtet? Det anser vi är stötande och lagen måste ändras på den här punkten.