Att vara hbtq-person i Europa är ett livets lotteri. Vilket land man lever i avgör om man kan leva öppet med sin partner, våga visa sin sanna könsidentitet, kunna gifta sig eller ens kunna delta i en Prideparad.

En studie från Pew Institute visar att synen på hbtq-personer i Europa skiljer sig åt markant. Medan befolkningen i de flesta västeuropeiska länder är positiva till samkönade äktenskap är majoriteten av befolkningen i östeuropeiska länder negativa.

Länder som Sverige har tagit många viktiga steg de senaste decennierna. Idag kan hbtq-personer gifta sig, adoptera och har rättsstaten på sin sida. Bara sedan det senaste Europaparlamentsvalet 2014 har 11 av EUs 28 medlemsländer stärkt samkönades par rättigheter. Sex länder har gått över till äktenskap och fem länder har infört registrerade partnerskap. Endast sex av EUs länder – samtliga östeuropeiska – har numera ingetdera.

Det finns oroande trender i flera EU-länder. Framväxten av nationalistiska högerextrema partier betyder attacker på hbtq-personers rättigheter. Bland annat har Jaroslaw Kaczynski, partiledare för Polens regerande parti Lag och rättvisa, kallat en deklaration om hbtq-rättigheter för ”en attack mot barn och familjer”.

Ett EU-medlemskap innebär ändå ett starkt skydd för hbtq-personer. Tack vare Lissabonfördragets krav på icke-diskriminering så har medborgare i många länder som är extremt homofoba möjlighet att ordna Prideparader och möjlighet att vända sig till domstolar ifall de blir diskriminerade. Sedan ”Coman”-domen i EU-domstolen 2018 så måste de sex länder som inte erkänner samkönade äktenskap ändå erkänna samkönade pars rättigheter i det fall de lagligen ingått äktenskap i ett annat land.

Nästan samtliga östeuropeiska länder som inte är medlemmar i EU saknar idag en diskrimineringslagstiftning som skyddar hbtq-personer och inget av dem erkänner samkönade äktenskap. Skyddet, respekten och livskvaliten för hbtq-personer i dessa länder är långt ifrån det som borde vara en europeisk standard.

EU är det viktigaste verktyget för att säkra hbtq-personer rättigheter i Europa. Därför anser vi att:

  1. EU-länder som bryter mot hbtq-personers rättigheter ska kunna straffas

EU saknar idag ett effektivt sätt för att stoppa EU-länder från att kränka sina egna medborgares fri- och rättigheter. Vi anser därför att EU-kommissionen ska införa årliga MR-rapporter. Om hbtq-personers rättigheter kränks allvarligt bör enskilda medlemsländer får indragna EU-stöd efter beslut av EU-domstolen. Även indragen rösträtt i ministerrådet bör kunna användas vid särskilt allvarliga kränkningar.

  1. EU bör utvidgas – om hbtq-personers rättigheter stärks

EU måste fortsätta erbjuda ekonomiskt stöd och kapacitetsbyggande till ansökarländerna Nordmakedonien, Serbien, Montenegro, Albanien, Kosovo och Bosnien. Men det får inte ske på bekostnad av hbtq-personers rättigheter. EU måste fortsatt ha högt ställda krav för medlemskap som inkluderar att hbtq-personer skyddas mot diskriminering, får tillgång till vård och att samkönade relationer erkänns civilrättsligt.

  1. Krav på icke-diskriminering i handelsavtal och EU-bistånd

EU ger varje år stora summor med pengar i EU-bistånd till fattiga länder. Men det kan inte få ske på bekostnad av hbtq-personers rättigheter. Länder som kriminaliserat homosexualitet och begränsar transpersoners rättigheter bör inte få ta del av europeiska skattebetalares medel. Istället bör medlen ges till organisationer som jobbar för hbtq-personers rättigheter. Inte heller bör EU sluta handelsavtal med länder som öppet förtrycker sin egen hbtq-befolkning.

För oss liberaler är inte EU ett självändamål, utan en garant för såväl fri handel och rörlighet som att säkra frihet och mänskliga rättigheter för hela Europas befolkning. Vi kommer inte ge oss förrän varenda hbtq-person, oavsett var i Europa man lever, ska ha möjlighet att leva på samma villkor som resten av befolkningen. För att lyckas med det så behöver Europas hbtq-personer ett starkt EU.