Ingen annan än du vet lika mycket om varför du lämnat ditt land” påvisar Migrationsverkets information. Trots detta utvisas fortfarande hbt-personer till förföljelse för att Migrationsverket beslutar om ens rädsla är befogad eller ej. Individer flyr av flera anledningar från olika former av förföljelser och förtryck som utförs av staten, den egna familjen eller enskilda grupper. I vissa fall kan det handla om att individer flyr från samhällen som aktivt missgynnar, kränker och diskriminerar dem.

Detta är två exempel då Migrationsverket och migrationsdomstolarna gått emot flyktingkonventionen och svensk lag. I det ena fallet har en ung, homosexuell man, från Irak utvisats. Han fick avslag på sin första asylansökan och hade då inte vågat berätta om de förföljelser han utsatts för. När en ny ansökan gjordes, där sexuell läggning klargjordes som asylskäl, blev det avslag igen för att ”det inte fanns bevis för att mannen levde öppet som homosexuell”. Ett annat exempel är Kian från Iran. Han föddes biologiskt till kvinna och sökte asyl i Sverige för att kunna leva som man. Sverige nekade honom asyl och det ledde till att han tog sitt liv. Familjen i Iran vågar inte ta emot kroppen av rädsla för hur landets myndigheter ska reagera.

Vi vill utbilda och ge kompetens till hela asylkedjan från gränspolisen, kontakttolkar, ombuden, handläggare på Migrationsverket, nämndemän och domare i migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen. En fördomsfull tolk kan i värsta fall förhindra att klienten vågar tala fritt med sitt ombud. I dag fungerar inte alltid kommunikationen mellan ombud och klient då ombuden ibland helt missar sexuell läggning och könsidentitet som asylskäl. Ett exempel är när en hbt-flykting inte har namn på sin identitet, som tidigare behövts döljas i hemlandet, plötsligt ska berätta för en okänd människa i Sverige om att en är homosexuell. Det kommer ofta fram sent som skäl i asylprocessen och anses då inte som trovärdigt, varpå en får avslag. Ombuden behöver bli bättre på att försvara klienten och förklara varför sexuell läggning eller könsidentitet som flyktingskäl kommit fram så sent. Avslutningsvis, anser vi att hbt-flyktingar ska ha tillgång till skyddade boenden i Sverige när asyl säkrats.

Det behövs ordentliga landrapporter från icke-statliga organisationer som bevakar hbt-personers situation världen över. Utrikesdepartementet får rapporter från alla de svenska ambassaderna och konsulaten i världen, men de har inte alltid en fullständig bild över situationen. Det kan bara de inhemska icke-statliga organisationerna informera om. I vissa regioner har inte ens Sverige representation, därför bör vi stötta icke-statliga organisationer ekonomiskt i högre grad för att få en nyanserad och fullständig bild över ett lands situation gentemot hbt-personer.

Vi, oavsett politiska meningsskiljaktigheter i övrig politik, skriver detta tillsammans för att Sverige ska åtgärda dessa demokratiska problem i asylkedjan samt sluta bryta mot flyktingkonventionen.