Under 2019 föddes cirka 215 svenska barn genom surrogatarrangemang utomlands, jämfört med 180 barn 2018. Det innebär att det under 2019 kom fler barn till Sverige genom surrogatarrangemang än genom internationella adoptioner. Surrogatarrangemang blir allt vanligare, men det är tydligt att svensk lagstiftning inte anpassats till de nya sätt att få barn som tekniken numer medger.

Vid surrogatarrangemang har kvinnan medgivit att bära ett barn som hon saknar genetisk koppling till. Ändå säger svensk lag att kvinnan är barnets mamma. För att barnet ska få båda de föräldrar som tagit initiativ till surrogatarrangemanget som föräldrar också i legal mening krävs idag närståendeadoption. Ett adoptionsförfarande som oftast fungerar bra, men inte alltid, och som dessutom kan dra ut på tiden.

Vi anser att reglerna om föräldraskap måste utvecklas i takt med samhället och med hänsyn till de olika sätt att få barn och bilda familj som finns idag. När den socialdemokratiska regeringen i mitten av mars lade fram sin proposition Jämlika regler om föräldraskap i internationella situationer hade de möjlighet att åtgärda de problem som är förenade med surrogatarrangemang idag – men de tog inte chansen.

Vi moderater anser att alla barn förtjänar att få en trygg start i livet, där det så snart som möjligt fastställs vilka som är barnets föräldrar. Socialdemokraterna gör det dock tydligt i propositionen att de ville utelämna en grupp av barn – de barn som kommit till som en följd av surrogatarrangemang på initiativ av svenska föräldrar.

Socialdemokraterna hänvisar till att förslagen inte ska uppmuntra till kringgåenden av svensk lagstiftning eller till surrogatarrangemang i utlandet. Vi moderater menar att till dess att surrogatarrangemang utan ersättning blir tillåtet i Sverige– vilket vi varje år föreslår riksdagen att fatta beslut om – behöver rättigheterna och tryggheten för de barn som blir till genom surrogatarrangemang utomlands stärkas. I de fall en utländsk myndighet fastställt ett föräldraskap och kvinnan som burit barnet gett sitt medgivande bör de föräldrarna automatiskt anses vara det också i legal mening i Sverige.

Socialdemokraterna säger sig förespråka jämlikhet, deras senaste förslag gör dock tydligt att den jämlikheten endast omfattar de som följer de socialdemokratiska normerna. Socialdemokraterna gör med sina förslag skillnad på barns rätt till trygghet. Barn vars föräldrar inte ursprungligen kommer från Sverige behöver inte genomgå en adoptionsprocess, medan barn vars föräldrar kommer från Sverige behöver göra det. Vi menar att det är oacceptabelt. Därför hoppas vi att en majoritet i riksdagen ställer sig bakom de följdförslag vi nu lagt på riksdagens bord – för en jämlik och modern föräldralagstiftning med barnens bästa i centrum.