Den kritiserade anti-gay-lagens syfte är främst att förbjuda information om homosexualitet till yngre. I Ryssland ses homosexualitet som något sjukt och politikerna tror att en avsaknad av “homosexuell propaganda” hindrar yngre från att bli homosexuella. Ett av många problem med det ryska lagförslaget är att den inte definierar vad homosexuell propaganda innebär. Är det att skriva eller berätta att en är homosexuell? Kyssa någon av samma kön på stan? Får hbtq-organisationer demonstrera för sina rättigheter? Eller kommer medier censureras och inte få skriva om homosexualitet, bisexualitet och transexualitet? Ingen vet.

Ryssland är medlemmar av Europarådet. Europarådet är en europeisk sammanslutning av 47 stater med syftet att skydda och värna de mänskliga rättigheterna i Europa. I rådet finns både en politisk församling och en juridisk institution vid namn Europadomstolen. Dit kan medborgare klaga om deras mänskliga rättigheter blivit kränkta. Domstolen prövar då om medlemslandet brutit mot de mänskliga rättigheterna. Döms ett medlemsland ska landet betala skadestånd till den som fått sina rättigheter kränkta. Europadomstolen är ett inflytelserikt instrument för att befästa demokrati och rättsliga principer i Europa och har bidragit till att stater tidigare har ändrat sin lagstiftning. Europadomstolen är dock ingen överinstans till nationella domstolar och myndigheter och kan därför inte upphäva en dom eller beslut av en nationell myndighet eller domstol.

Vi anser att en process måste inledas mot Ryssland. Vi kan inte längre se mellan fingrarna när Ryssland bryter mot konventionen för mänskliga rättigheter. Ryska staten bryter i lagförslaget mot flera av artiklarna. De främsta av dem är yttrandefrihet och pressfrihet. Men framförallt artikel 1 som lyder att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Först måste Europarådet gå ut med en officiell varning till Ryssland angående uteslutning. Tar sig lagen hela vägen genom beslutsprocessen oavsett varningar från Europarådet kommer ärendet passera genom Europadomstolen. Döms landet och de ändå refuserar ett förkastande av lagen måste Ryssland uteslutas ur Europarådet. I denna process måste Sverige vara starkt pådrivande då våra politiker är beslutsfattare i Europarådets parlamentariska församling. Miljöpartiet har inget mandat i församlingen men samtliga borgerliga partier och Socialdemokraterna. Sverige måste stå upp för de mänskliga rättigheterna!

När ska Europarådet kunna motverka diskriminering och främja mänskliga rättigheter då institutionens egna medlemmar ej kan följa det man så hårt arbetar för?