När vi slår oss ned i sofforna, i fikarummet på Centerns kansli, menar Lööf att hennes parti valde inkludering och samarbete, i och med den blocköverskridande överenskommelsen ”Januariavtalet”.

– Men det föll ju i somras, när Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna avsatte regeringen. Jag tror på samarbeten i mitten, men då behöver flera partier faktiskt samverka för Sveriges bästa och för att minska splittring.

Men kan ni då tänka er att sitta i regering med Vänsterpartiet?
– Nej, vi kommer inte att sitta i regering med Vänsterpartiet.

Varför inte då?
– Det är ju också ett ytterkantsparti…

Du tycker att de är jämförbara med SD?
– Nej, inte alls. SD är ett högerpopulistiskt, nationalistiskt parti som vi inte vill förhandla med på grund av deras syn på människor. Vänsterpartiet handlar ju mer om att vi tycker olika, inte minst i ekonomisk politik, och det visar sig varje vecka när vänsterpartister vevar i media och stoppar centerpartistiska förslag.

Och det går inte att överkomma?
– Jag har svårt att se det. Vänsterpartiet har ju gått så långt att de har samarbetat med SD för att stoppa mittenpolitik. Jag tycker att det visar vad som sker när populistiska partier, som Vänsterpartiet är, vill sätta agendan.

En fråga där C värderingsmässigt ändå krokar arm med V handlar om propositionen för en ändrad könstillhörighetslag. Annie Lööf är kritisk till att S-regeringen tagit så lång tid på sig för att utreda frågan.
– Vi drev ju igenom den här utredningen redan 2014, när vi satt i alliansregering. Den här regeringen har varit väldigt saktfärdig, först nu är den ute på remiss. Vi är generellt sett positiva till lagförslagen, men vill invänta remiss-svaren innan vi tar slutlig ställning. Grunden är att vi vill skilja på det juridiska könsbytet och den medicinska könskorrigeringen.

Utredningen har ju fått bakläxa, då tidigare förslag innefattade sänkt ålder för ingrepp i genitalierna, från 18 till 15 år. Vilken åldersgräns ska det vara för medicinsk könskorrigering enligt er?
– Vi tycker att det ska vara en 18 årsgräns, för att minska risken för skador och ånger. Det är ingen garant för det, men man är då något äldre och har kanske hunnit göra det juridiska bytet först, eller fått stöd och samtal. När man inte längre är minderårig så har man ju självklart rätt att göra de beslut som man känner är bäst för en själv.

Alltså en 18 årsgräns för både hormoner och kirurgi? Många transorganisationer menar ju att det finns fall där det är skäligt att sätta in åtminstone hormonbehandling tidigare.
– Vi tycker att vård i form av förutsättningslösa samtal, stöd och utredning måste påbörjas när vårdbehov uppstår, även då man är yngre. Men vi tycker inte att irreversibla ingrepp ska förberedas eller genomföras före 18 års ålder. Det är i linje med det lagförslag som nu är ute på remiss och jag tycker det är ett viktigt sätt för att undvika vårdskador och ånger i transvården.

Inför träffarna med riksdagens partiledare har QX varit i kontakt med RFSL Newcomers och fått tre förslag på åtgärder, som de tror kan stärka hbtq-migranters ställning. Ett av förslagen handlar om att utreda rättssäkerheten för asylsökande hbtq-personer, eftersom Newcomers anser att hbtq-gruppen avvisas på felaktiga, ibland olagliga grunder.

Annie Lööf ställer sig positiv till förslaget.
– För ett och ett halvt år sedan förhandlade vi med de andra partierna om migrationspolitiken. Ett av våra krav var just en utredning om rättssäkerhet, men det fick vi inte med oss regeringen på. Jag har tänkt på det många gånger, tänk att sitta på en myndighet och bli ifrågasatt för den man är. Hur bevisar man att man är homosexuell? Det här är ju väldigt svåra frågor, så vi fortsätter driva på för en utredning om hur bedömningarna kan bli rättssäkrare.

Nästa förslag handlar om permanenta uppehållstillstånd. Homofobin försvinner ju inte bara från länderna som hbtq-personer flyr ifrån.
– Vår grundläggande inställning är att det är viktigt med permanenta uppehållstillstånd. Sedan har vi ju slutit en överenskommelse, med nästan alla andra partier, och vi står bakom svensk migrationslagstiftning idag och den är ju baserad på tillfälliga uppehållstillstånd. Men vi fick in, i den nya migrationslagstiftningen, en utökad humanitär skyddsgrund som inte har funnits tidigare. En oerhört viktig ventil för, ja inte minst hbtq-personer, men också för andra särskilt utsatta personer, så att de kan prövas för att få stanna i Sverige.

Men ni vill inte jobba mer aktivt för permanenta uppehållstillstånd idag?
– Nej, vi tycker ju att permanent uppehållstillstånd är bättre, men ser ju att det inte finns någon politisk majoritet för det.

Kan ni tänka er att markera er ståndpunkt i opposition?
– I den här politiska miljön, där i stort sett alla pratar om kraftigt minskad invandring och att stänga dörren, har vi fått igenom en utökad humanitär skyddsgrund, som är en otroligt viktig ventil för barn och vuxna med särskilt ömmande skäl. Det gör ju, i den politiska världen, att man får stå bakom en helhet och se på vad man faktiskt har kunnat möjliggöra. Mina tidigare allians-kollegor och Sverigedemokraterna vill ju ta bort den humanitära skyddsgrunden och går till val på det. Så för Centerpartiets del är det oerhört viktigt att ha en migrationspolitik där en sådan möjlighet finns. Av den anledningen försvarar vi den lagstiftning som ligger idag.

Ok. Newcomers vill också se att en viss kvot av kvotflyktingar avsätts för hbtq-personer. Hur ser ni på det?
– Hbtq-personer är absolut en del av kvotflyktingsystemet. Men det är ju UNHCR som gör bedömningen om vilka som är allra mest utsatta och jag tycker det är viktigt att vi håller den formen. Idag är det ju bara någon miljon av totalt 80 miljoner som är kvotflyktingar och vi vill ju gärna se fler kvotflyktingar. Både i världen och att Sverige tar emot fler. Oftast är det barn, kvinnor och hbtq-personer som är mest utsatta. Men vi tycker inte att det ska vara en särskild kvot i kvoten.

Aleksa Lundberg intervjuar Annie Lööf

Vi går vidare till familjepolitik och Annie Lööf berättar om hur Centerpartiet länge har drivit frågan om en moderniserad familjeförsäkring, för att göra den mer flexibel och garantera att fler sociala föräldrar kan ta del av den. Däremot vill partiet inte utöka antalet vårdnadshavare till fler än två.
– Nej, vi har i dagsläget inga förslag om att utöka detta till fler än två vårdnadshavare.

Men vad gör man då om det blir bråk i familjen eller skilsmässor? De sociala föräldrarna står ju då utan juridiskt skydd och kanske inte ens få träffa barnen fortsättningsvis.
– Ja, men i det läget räcker det med att föräldraförsäkringen är mer flexibel, så det inte bara är vårdnadshavarna som har rättigheter, utan också de andra sociala föräldrarna. Vårdnadshavare handlar ju mer om vilka myndigheterna ska ha kontakt med.

När det kommer till representation av normbrytande erfarenheter i den egna organisationen, menar Lööf att det är en pågående process som ”nog aldrig blir färdig”. Centerpartiet jobbar med frågorna genom något de kallar ”framtidsagendan”.
– Vi har tydliga målsättningar som läggs fast nationellt, två år innan varje val, för en utökad mångfald internt. Vi jobbar aktivt för att få listor runtom i landet som gör att vi är representanter för hela samhället.

Går det bra?
– Ja, vi har förbättrat oss, svarar Lööf med viss tvekan. Där vi har underpresterat har faktiskt varit kring personer från annan etnisk bakgrund än svensk. Vi kan se en förbättring, men vi behöver fortsatt jobba med det. Sedan har vi ju ett väldigt aktivt hbtq-nätverk, vars syfte handlar om att vara en drivande motor för oss. Både i sakpolitiska frågor och i aktiviteter som visar att vi är öppna och toleranta i välkomnandet av medlemmar och sympatisörer.

Vilka är då de viktigaste hbtq-frågorna som C kommer att driva i valrörelsen och under kommande mandatperiod?
– En jämlik HIV-prevention i hela landet, att få en ny könstillhörighetslagstiftning på plats, förändrade regler för assisterad befruktning, rättssäkra bedömningar i migrationsärenden, ett altruistiskt värdmödraskap.

– Men utöver det tycker jag att det är oerhört viktigt att driva på för en mer jämlik vård. Hbtq-personer drabbas av diskriminering och hatbrott och det får en stor påverkan på psykisk ohälsa. Vi kommer att driva på för att korta köer till psykiatrin, för att tillgängliggöra det mer digitalt, för att snabbare få stöd och hjälp, avslutar centerledaren, som är glad över att restriktionerna har lättat så intervjuer och möten kan ske i verkliga livet igen.