Centerpartiet och Feministiskt Initiativ lyfter en mycket viktig fråga i sina debattartiklar: hedersrelaterat våld och förtryck som drabbar hbtq-personer. I en hederskontext utövas våld och förtryck kollektivt och kontrollen kan upprätthållas av familj, släkt och omgivning. För Miljöpartiet och hela den rödgrönrosa majoriteten har det varit en mycket prioriterad fråga under mandatperioden att de stockholmare, både transpersoner, flickor, kvinnor, pojkar och män, som lever under ständig kontroll ska få makten över sina egna liv. Stadens verksamheter ska stå på de utsattas sida och ge skydd och stöd till dem som drabbas av hedersförtryck, inte minst de som riskerar att utsättas för könsstympning, att giftas bort eller i värsta fall hotas till livet.

Trots att tonläget stundtals är högt i dessa frågor upplever jag att det i realiteten finns små politiska skiljelinjer inom Stockholmspolitiken när det gäller hedersvåldsfrågan. Även om Centerpartiet nu vill ge sken av motsatsen. Det har rått enighet mellan stadshusets partier om att arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck måste prioriteras högre och att mer måste göras. Den rödgrönrosa majoriteten har också vidtagit en rad åtgärder under mandatperioden och kraftigt flyttat fram positionerna för stadens arbete mot hedersvåld.

Stockholm har numera sitt allra första program mot hedersrelaterat våld och förtryck. Programmet är mycket omfattande och innehåller mål för arbetet mot både våld i nära relationer och hedersvåld. Det nya programmet har ett tydligt barnperspektiv och utöver direkta skyddsinsatser berör programmet också det förebyggande arbetet för att förhindra att våld uppstår. Programmet lyfter tydligt hbtq-personers situation och hur de drabbas av att leva i en hederskontext. Omfattande utbildningsinsatser för stadens medarbetare har dragits igång efter att programmet beslutades, i syfte att stärka kompetensen inom staden och ge ett bättre stöd till våldsutsatta.

Vidare öppnas nu under 2018 tre nya relationsvåldscentra, på Södermalm, i Skärholmen och i Tensta, som kompletterar det relationsvåldscentrum som redan finns i Enskede-Årsta-Vantör.  Dessa relationsvåldscentra ska utöver kompetens om våld i nära relationer också ha kompetens i hbtq-frågor och om hedersrelaterat våld och förtryck. Deras uppgift är att hjälpa våldsutsatta med bland annat stödsamtal och juridisk hjälp och även tillhandahålla insatser riktade mot våldsutövare för att få dem att förändra sitt beteende. Genom att etablera tre nya relationsvåldscentra stärker staden kraftigt sitt stöd till våldsutsatta, inklusive hbtq-personer som lever i en hederskontext. Det är ett mycket viktigt steg framåt för att minska våldet i samhället och mildra våldets konsekvenser.

Den rödgrönrosa majoriteten har även varit med och permanentat Origo, ett resurscentrum med socialtjänst, sjukvård och polis som arbetar gemensamt mot hedersrelaterat våld och förtryck i Stockholms län. Därtill har vi utökat platserna på Kruton, stadens skyddade boende för personer utsatta för hedersvåld. För första gången sedan 2009 så genomförs även en kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck i Stockholm. Samma kartläggning görs också parallellt i Göteborg och Malmö. Den första delen av kartläggningen presenterades under våren och den andra delen kommer i höst. Kartläggningen är viktig för att få ytterligare kunskap om förekomsten av hedersvåld i våra tre storstäder, våldets konsekvenser och vad vi kan göra för att motverka våldet.

De reformer som genomförts i Stockholm under mandatperioden innebär mycket viktiga steg framåt i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Miljöpartiet vill fortsätta det arbetet, gärna i nära dialog med både de partier som ingår i majoriteten och de borgerliga partierna. De här frågorna är för viktiga för att förminskas till partipolitik. De handlar om mänskliga rättigheter och att dessa rättigheter ska gälla alla. Jag välkomnar därför att Centerpartiet och Feministiskt Initiativ lyfter frågorna i sina debattartiklar, men hoppas också att partipolitiska konflikter inte ska få skymma sikten för det som måste stå i centrum, nämligen att åstadkomma resultat.

Under nästa mandatperiod vill vi i Miljöpartiet se fortsatta satsningar på hbtq-certifiering och hbtq-diplomering av stadens verksamheter, bättre eftervårdsinsatser till hedersvåldsutsatta efter att de lämnat ett skyddat boende och ska starta om sina liv, fler utbildningsinsatser för att ytterligare öka kompetensen inom staden om hedersvåld samt resurser till stadens relationsvåldscentra och till skyddade boenden för personer utsatta för hedersvåld. Jag hoppas att det fortsätter råda politisk enighet i Stadshuset kring de förslag vi i Miljöpartiet lyfter fram. För fokus måste ligga på att göra skillnad för dem som lever under ett hedersförtryck.

För vi kan aldrig acceptera att människor inte har makten över sina egna liv.