De valde i förra veckan att rösta ner Folkpartiets förslag om att ta bort den lagstiftande diskriminering som idag finns för samkönade kvinnliga par.

För oss liberaler är det självklart att familjer ser olika ut. Det är också självklart att alla familjer ska behandlas lika av staten. Sedan 2005 kan kvinnor som lever i samkönade relationer få sjukvårdens hjälp med att skaffa barn genom assisterad befruktning. Det är en viktig frihetsreform för samkönade kvinnliga par. Men fortfarande finns en skevhet och orättvisa i lagen. Den födande kvinnans partner av samma kön blir först barnets andra juridiska förälder, när hon bekräftat detta till myndigheten. Men om samma mamma varit gift med en man skulle mannen automatiskt blivit registrerad som barnets förälder efter födseln, så kallad faderskapspresumtion. Nyblivna föräldrar behandlas därmed olika i 2015 års Sverige.

Redan 2007 föreslog utredningen Föräldraskap vid assisterad befruktning att föräldraskapet vid assisterad befruktning ska regleras på samma sätt för samkönade par som för olikkönade par. Men inget har ännu hänt – olikbehandlingen måste få ett slut. För första gången finns det nu en majoritet i både riksdagen och regeringen för att upphöra med diskrimineringen. Därmed skulle regeringen enkelt kunna få igenom en lagändring så fort som möjligt genom Folkpartiets förslag. Trots denna vetskap väljer Miljöpartiet och Socialdemokraterna att inte ta detta tillfälle i akt. De väljer istället att återigen lämna denna föräldragrupp i sticket.

Folkpartiet anser att den omotiverade särbehandling som idag råder måste ändras. Det finns även en stor risk att dagens reglering kan innebära en kränkning av artikel 14 i Europakonventionen om icke-diskriminering eftersom den behandlar gifta föräldrar olika baserat på kön. Familjelagstiftningen bör i detta avseende genast ändras så att den blir könsneutral. Och nu när möjligheten finns väljer Miljöpartiet och Socialdemokraterna att göra, just det ingenting. De väljer att diskriminera.